Aktuelt: Forsiden

Frikort for helsetjenester fra 2017. Informasjon fra HELFO

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker ett...

TT-kort

Dette gjelder søknader om nye TT-kort for funksjonshemmede og eldre i perioden 1. april 2017 – 31. mars 2018. Søknadsfrist er 31.januar 2017.    

Priser/gebyrer for kommunale tjenester i 2017

Kommunestyret vedtok 12.12. 2016, sak 109/16 nye gebyrsatser for kommunale tjenester i 2017 som følger:

Slik blir årsbudsjettet for 2017

Budsjett 2017
Kommunestyret har vedtatt kommunens årsbudsjett for 2017, samt økonomisk handlingsplan for de neste fire årene. Budsjettvedtaket innebærer 480 mill. kroner til drift og 30 mill. kr  til investeringer i 2017. Samlet investeringsbudsjett for...

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Det gis tilskudd til prosjekter som skaper aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt felleskap, for eksempel gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen eller ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generas...

Utbygging og finansiering av E16 over Sollihøgda

Pressemelding

Samferdselsdepartementet har lagt frem forslag om utbygging og finansiering av ny vei over Sollihøgda. - Nå tar vi et nytt, viktig skritt for å bygge bedre vei mellom Sandvika og Hønefoss. Den sterkt trafikkerte E16-strekningen Bjørum - Ska...

Planprogrammet - kommunens høringsuttalelse

Ilustrasjon Jernbaneverket - Statens vegvesen
Planprogrammet for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Høgkastet og Hønefoss er det første steget i planleggingen av det store vei- og jernbaneanlegget. Gjennom programmet blir det bestemt hvilke temaer som skal utredes videre, og...

Varsel om prøveboringer

fra uke 49- uke 9 i 2017

I forbindelse med planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil det bli foretatt prøveboringer i grunnen i Hole og Bærum fra uke 49 i år til uke 9 i 2017. Jernbaneverket beklager at arbeidet medfører noe støy for de nærmeste n...

Legesentrene - åpningstider i romjulen

Hole Medisinske senter er åpent fra 27. – 30. desember. Legevakten har åpent alle dager, hele døgnet. Legene på Sundvollen holder stengt  27., 28 og 30. desember. Det er normale åpningstider fra 2. januar.

Planprogrammet er lagt ut til offentlig høring

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss

Ilustrasjon Jernbaneverket - Statens vegvesen
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal- og moderniserings-departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og fastsetting av de plandokumentene som utarbeides. I planprogrammet redegjøres d...

Detaljplan for Lien, Utvika. Offentlig ettersyn.

I medhold av Pbl. § 12-10 og 11, samt PM-vedtak 054/16 den 14. nov. 2016 legges forslag til detaljplan for Lien, Utvika ut til offentlig ettersyn.  Planområdet ligger på østsida av Fv 155, og omfatter to eneboligtomter, lekeplass og atkomst...

Steinsfjordens vannkvalitet

NIVA har vurdert at Steinsfjorden hadde god økologisk tilstand i 2016. Dette innebærer en forbedring av vannkvaliteten fra tidligere år. Gjennom sesongen ble det funnet lite giftproduserende blågrønnalger i Steinsfjorden.

Ledig stilling som Kommunalsjef samfunn

Kommunalsjefen har ansvar for Areal og byggesak, Tekniske tjenester og Kultur og fritid, rapporterer til rådmannen, og er medlem i rådmannens ledergruppe. Kommunalsjefen er rådmannens representant i Plan og miljøstyret. Det er 60 medarbeide...

Informasjon om utvidet rett til barnehageplass

BARNEHAGEOPPTAKET 2017-2018

Foreldre til barn født i november må søke innen den ordinære fristen som er 1. mars 2017.  I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november skal få rett til barneh...

Hole kulturskole har ledige plasser

Musikklasse, trinn 1. Kulturmix, trinn 2 – 5. Visuell kunst, trinn 6-8. Fra vårsemesteret 2017 åpner vi nye grupper: Ballett, trinn 1-3;Barnedans, trinn 3-5; Hiphop og Street dance, trinn 5-8, itarkurs for voksne nybegynnere (10 ganger ...

Barnehageopptak 2017-2018

Søknadsfrist: 1. mars 2017

Søknad om plass i kommunale  og private barnehager i Hole kommune for barnehageåret 2017/2018, gjøres elektronisk på Hole kommunes nettsider. Åpent for å søke fra 4. januar 2017. Søknadsfrist er 1. mars 2017. Alle må søke på nytt selv om...

Kommunedelplan for Sundvollen, PlanID 201309 er lagt ut til offentlig høring

I medhold av Pbl § 11-14  og PM-vedtak 058/16  den 14. nov. 2016 sendes forslag til kommunedelplan for Sundvollen ut på høring.  Planforslaget omfatter følgende dokumenter:
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk