Byggesak

For en rask og enkel informasjon om en del forhold ved byggesaker generelt og spesielt i Hole kommune, har vi nedenfor laget en del informasjon samt laget "snarveier" til viktig informasjon.

SKJEMAER OG INFORMASJON

Skjemaer og annen informasjon finner du på hjemmesiden til direktoratet for byggkvalitet. Hjemmesiden til direktoratet finner du her. Skjemaer finner du her.

Vår sjekkliste i byggesaker finner du her:

Hole kommune har et nettverks - samarbeid med omkringliggende kommuner, der Ringerike kommune er den største kommunen. Ringerike kommune har utarbeidet en veldig god informasjonsside for byggesaker som du finner her.

SØKNADSTYPE.

Det første man bør sjekke er om man selv kan søke om planlagt byggetiltak.

 • Tiltak som krever profesjonell ansvarlig søker etter § 20-1.
 • Tiltak man kan søke om selv etter § 20-2.
 • Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt etter § 20-3.

Plan- og bygningslovens § 20-1,2 og 3 finner du her.

Dersom man er i tvil om søknadstype anbefaler vi at du kontakter oss. For at tiltak skal være unntatt fra søknadsplikten kan det være spesielle vilkår som skal være oppfylt.

SITUASJONSPLAN, NABOVARSLING M.M.

Situasjonsplan i farger skal vedlegges byggesøknaden, og tiltaket skal inntegnes og målsettes til eiendomsgrenser dersom det påvirker BYA-grunnlaget.

Før utskrift går man inn på "tegnforklaring" og fjerner "søkeresultat". Situasjonsplanen kan du selv ta ut fra vår kartside (se reguleringsplan), men da velges standardkart og utskrift (maltype: A4 forenklet sitkart 1:500, klargjør og skriv ut).

Naboer som skal varsles i byggesaken (nabovarselliste) må du kontakte oss for å få oversendt. Vi anbefaler at du kommer til enighet med naboene dine for ditt tiltak, slik at man unngår merknader i byggesaken. Dersom det er nabomerknader gjelder ikke 3-ukers fristen.

I byggesaker skal man ta stilling til tiltakets plassering i plan og høyde. Terrengprofiler i tilstrekkelig grad vil derfor kunne kreves, og ved vanskelige terrengforhold kan det bli krevd minst 4 terrengprofiler. Kontakt oss ved behov for nærmere avklaring.

BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG.

Bruksendring til bolig må søkes etter PBL. § 20-1 av en profesjonell "Ansvarlig søker". Alle dagens krav til en ny bolig skal da oppfylles.

SOSI-FILER.

I søknader etter PBL. § 20-1 skal det innsendes SOSI-fil for tiltakets plassering samtidig med søknaden. Dette er fordi vi etter Matrikkelloven kun har 5 dager på å matrikkelføre en tillatelse.

NYE BYGGEREGLER FRA 01.07.2015.

Veiledning til regelendringen er under utarbeidelse av statlig myndighet, og målet er å forenkle byggesaker for tiltak privatpersoner selv kan være ansvarlig for. Dette gjelder i hovedsak mindre tiltak som f.eks garasjer (under 50 m2) og uthus. Lovteksten finner du på DIBK.no når den trår i kraft.

Veilederen kan finnes her.

Informasjon om de nye byggereglene finnes her.

Bygningsmyndigheten i Hole vil presisere at du som privatperson er ansvarlig for at alle forhold som skal vurderes er utført. Dette er bla. forhold til annet regelverk (veiloven, markaloven, kulturminneloven, eierseksjonsloven, friluftsloven, naturmangfoldsloven m.m.), samt at reguleringsplanen eller kommuneplanen ikke brytes. Man må heller ikke bygge over vannledninger, kabler m.m., eller bygge i verneområder eller områder som er viktig mhp. dyre- og planteliv. Tiltak i LNF-områder og innenfor 100-meters beltet mot vannet er uansett søknadspliktig. Tiltaket må meldes til kommunen når det er ferdig, slik at vi kan legge dette inn i Matrikkelen. Det er svært viktig å sjekke ut alle forhold slik at vi ved et evt. tilsyn ikke krever bygget revet, samt at man ikke ødelegger kulturminner eller fjerner utrydningstruede plante- og dyrearter.

SIKRE GRENSER.

En del eiendommer i Hole kommune har usikre grenser, og vi anbefaler at du kontakter oss for å avklare om dette gjelder din eiendom.

Dette betyr at dersom eiendomsgrensene er usikre og tiltaket påvirker BYA-grunnlaget, må skjemaet "begjæring om oppmålingsforretning" innsendes, før søknad om planlagt tiltak innsendes. I enkelte tilfeller kan vi frafalle dette kravet.

Oppmålingsforretningen skal/bør være gjennomført og evt. tinglyst før søknad om planlagt tiltak innsendes. Skjemaet for begjæringen finner du her.

REGULERINGSPLAN.

Det er veldig viktig å sjekke reguleringsplanen for din eiendom. Dette kan du selv gjøre ved å gå inn på vår kartside som du finner her.

Velg "Arealplaner" under kommunevåpenet øverst til venstre. Alle planer i kommunen kommer da opp som "blå felt". Skriv deretter inn Gnr og Bnr i feltet "Søk sted".

 1. Dersom eiendommen da vises uten farge, betyr det at det ikke er en reguleringsplan for denne eiendommen. Velg da "Standard kart" øverst til venstre, og velg "Kommuneplan" i rullegardinmenyen rett under (her kan man også se flyfoto og skråbilder hvis man ønsker).
 2. Hvis eiendommen vises "grønn" betyr det at eiendommen ligger i Kommuneplanens arealdel som LNF-område (Landbruk-, natur- og friluftsområde), der alle tiltak krever søknad og dispensasjon. Unntaksreglene for søknadsplikten gjelder ikke i LNF-områder.
 3. Hvis eiendommen vises "gul" betyr det at eiendommen ligger i Kommuneplanens arealdel som boligområde. Bestemmelsene i Kommuneplanen gjelder da for denne eiendommen.
 1.  Dersom eiendommen  vises med farge, betyr det at det er en reguleringsplan for denne eiendommen. Flytt pilen til eiendommen (reguleringsplanens yttergrenser vises da som en blå strek) og klikk på eiendommen. Plankart og Bestemmelser fremkommer da i nedre venstre hjørne under "Gjeldende planbestemmelser". Det er VELDIG viktig å nøye lese gjennom bestemmelser og se på plankartet mhp. byggegrenser og utnyttelsesgrad (BYA), da dispensasjoner (dvs. at man bryter planen) i utgangspunktet ikke innvilges. Regelendringen i PBL i 2010 innskjerpet kravet til dispensasjon, så dispensasjoner innvilget før dette vil ikke bli tillagt spesielt vekt i vår vurdering etter dagens regelverk (dersom man allikevel søker dispensasjon).

Dersom man ikke vet Gnr og Bnr. Kan man zoome seg inn i kartet ved å bruke knapp 2 over kartet (første "forstørrelsesglass"). Klikk i kartet – hold inne museknappen (venstre) –dra ut et område -  slipp knappen når du har valgt ønsket område.

KOMMUNEPLANEN

 • Kommuneplanen tillater bileiligheter på opptil 60 m2 boareal i tilknytning til enebolig i områder avsatt til boligformål. Bileilighet i garasje godkjennes ikke. 
 • Spredt boligbygging i LNF-områder er generelt ikke tillatt.
 • Bruksendring fra hytte til bolig føres det en restriktiv praksis på, og kan ikke påregnes godkjent.
 • Tiltak som bygging, grøfting o.l. innenfor 100-meters beltet mot vannet evt. 50 meter fra bekker er generelt ikke tillatt.
 • Tiltak innenfor markagrensa behandles etter bla. Markaloven.
 • Langs fylkesvei 155 mellom Elstangen og Nes skal det være bygd gang- og sykkelvei før bruksendring eller nye bruksenheter/deling godkjennes.
 • Eksisterende hytter kan godkjennes utvidet etter søknad inntil 90 m2, men innenfor markagrensa er størrelsen begrenset til 60 m2 samlet for all bebyggelse på eiendommen (gjelder også store eiendommer).
 • Nye boligtomter, boligområder og bruksendringer (større områder) bør i utgangspunktet skje ved at dette legges inn i kommuneplan, som skal ivareta ønsket utvikling i kommunen mhp. infrastruktur m.m.

DISPENSASJONER.

Det må søkes dispensasjon for tiltak som er i strid med gjeldende plan. Dispensasjon søkes på eget skjema som du finner her

Naboer skal varsles ved søknad om dispensasjon og det må krysses av for dette i skjema "Opplysninger gitt i nabovarsel (5155)" og skjema "Nabovarsel (5154)".

Ved søknad om dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens § 19-1 kreves det at søknaden må begrunnes. I søknaden må det fremkomme hva det søkes dispensasjon fra, hvilke hensyn som skulle tilsi at dispensasjon bør kunne innvilges og en vurdering av om fordelene ved eventuell dispensasjon vil være større enn ulempene.

Beskrivelse av vilkårene står i plan- og bygningslovens § 19-2 som du finner her.

ANSVARSRETTER OG GJENNOMFØRINGSPLAN.

Ansvarlig søker er ansvarlig for å belegge tiltaket med nødvendige ansvarsretter, og foreslå tiltaksklasse for det enkelte fagområde.

Det er ikke klart spesifisert hvordan en gjennomføringsplan skal utarbeides, men den bør være oversiktlig og samsvare med søknadene om ansvarsrett.

Vi har utarbeidet et forslag her for en enebolig, som baserer seg på de sentrale godkjenningsområdene (se nedenfor). Andre fagområder kan også måtte vurderes.

Dersom det er kvikkleire i området må fagområdet "Geoteknikk" medtas.

Loading
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk