Næringserklæring

Hole erklært som: Næringsvennlig sone.

Hole kommune vedtok i formannskapsmøte en juni 2004 egen "Erklæring om næringsvennlig kommune"
Tilsvarende erklæring er også framlagt for kommunestyrene i alle ringeriks-kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker. Fra næringslivets side har de store forventninger til at erklæringen følges opp, og at saksbehandlere i de tre kommunene er gjort kjent med erklæringen og behandler saker som gjelder næringslivet i samsvar med denne.

Erklæring fra kommunene i ringeriksregionen:

 Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner erkjenner at det er et viktig mål å ha et høyt fokus på å gi næringsliv og kommunens innbyggere god service og opplevelse av å være prioritert.
 

Lønnsom næringsvirksomhet, gode kommunikasjoner og et utviklingsorientert kompetansemiljø er regionens bærebjelke og en forutsetning for videre utvikling av regionen. Arbeidet med ny E16 skal gis særlig stor oppmerksomhet. Kommunene skal bidra til at slik utvikling kan skje.
 

Eksisterende og potensielle nye bedrifter skal alltid behandles effektivt og med en åpen og konstruktiv serviceholdning fra kommunale ledere og saksbehandlere. I den grad det er mulig skal den enkelte bedrift gis ordning med fast "kundekontakt" i kommunenes administrasjon.
 

Kommunene i regionen skal sørge for at det i alle tre kommunene til enhver tid er regulerte og godkjente tomter for nærings- og boligformål.


Reguleringsplaner som omfatter næringsutvikling i regionen skal sikres god framdrift. Innenfor områder som er avsatt til næringsformål i arealdelen til kommunenes kommuneplaner skal, så langt det er mulig, næringslivets premisser gis høyt fokus.
 

Regionen skal gi aktiv støtte til etablererveiledning gjennom Ringerike EtablererSenter. Regionen skal også støtte elevbasert etableringsvirksomhet i skoleverket. Etablerersenterets utgifter skal finansieres av kommunene. Fylkeskommunene, A-etat og Innovasjon Norge søkes også om finansieringsbistand..
 

Potensielle næringsvirksomheter og gründere skal gis bistand, bl.a. i samarbeid med ekspansive næringslivsmiljøer i regionen. For slike utviklingsprosjekter vil kommunene i samarbeid med fylkeskommunene og Innovasjon Norge etablere støtteordninger for å dekke andel av utgifter til utvikling og markedsføring.
Kommunene skal bestrebe seg på å ha effektive infrastrukturtjenester (energi, vann, avløp, bredbånd, teknologi, m.v.) slik at pris og kvalitet kan holdes på et konkurransedyktig nivå.
 

Ledelsen i de tre kommunen skal hvert år gjennomføre en evaluering om i hvilken grad målene i denne erklæringen er nådd. Evalueringsarbeidet skal skje i samarbeid med representanter fra næringslivet. Om nødvendig skal tiltakene justeres i samsvar med konklusjonene i evalueringen.
 

Kommunene skal, i samarbeid med RNF som "hovedtalsmann" for næringslivet i regionen, ha målrettet kontakt med Ringerikes Blad, NRK Buskerud, NRK Oppland og andre relevante medier, ut fra en bevisst mediestrategi.
Formannskapene, i samarbeid med RNF, gjennomfører kontaktbesøk av bedrifter og kompetansemiljø i kommunene, i h.h.t. en nærmere plan lagt av RNF, for å bedre dialogen mellom kommune og næringsliv. 
 

Loading
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk