Tjenester A-Å


A
Adopsjon.
Alarmsentral - vaktordninger
Alarmtelefon for barn og unge
Avfall / søppel / renovasjon av husholdningsavfall.
Avlastning.
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i landbruket

B
Barnehageopptaket 2013-2014
Barnehageplass - informasjon om tjenesten og søknadsbehandling
Barnehageplass - søknadsprosedyre 2014-15
Barnevern - NAV Hole.
Barselgrupper.
Behandlingsreise til utlandet.
Besøkshjem.
Betaling for kommunale tjenester/innkreving av kommunale krav
Betaling og innkreving av restskatt.
Betaling og innkreving av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
Bibliotek
Bo og driveplikt på landbrukseiendom.
Boligtilskudd til etablering.
Boligtilskudd til tilpasning
Bostøtte
Brukermedvirkning i skolen.
Brukerstyrt personlig assistent. Hva med dette i Hole?? - Skjema??
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak.

D
Dagopphold.
Dagtilbud funksjonshemmede.
DUÅ-kurs Foreldreprogrammet "De utrolige årene"

E
Eierseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Elevenes fysiske arbeidsmiljø.
Ergoterapi.
Etablererprøven for serveringsvirksomhet.

F
Familievernkontor.
Fastlege.
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Fellingstillatelse.
Flyktingetjenesten - NAV Hole.
Flytting.
Forhåndskonferanse.
Forliksrådet.
Forskuddsskatt.
Fosterhjem.
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep.
Frivilligsentralen.
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav.

G
Gatelys
Gjeldsrådgivning
Gravferd.
Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang.
Gravplass.
Grensejustering.
Grunnlån.
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring.
Grunnskoleopplæring for voksne.

H
Helsestasjon for ungdom.
Helsestasjon.
Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere.
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten.
Hjemmehjelp.
Hjemmesykepleie.
Hjemmeundervisning.
Hole arbeidssenter
Hukommelsesteam.

I
Idrettshall utleie.
Individuell plan (IP) - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester.
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre.
Innsyn - dine rettigheter.
Innsynsrett i offentlige dokumenter.
Internet - publisering av dokumenter.
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

J
Jegerprøven (sjekk kommunens rolle)
Jordbruk / landbruk
Jordmortjenester.

K
Karakterer - klageadgang.
Kart
Kirken - kirkelige tjenester
Konfliktrådet.
Koordinerende enhet.
Krisesenteret i Hønefoss.
Kriseteam

L
Ledningsnett - TV-inspeksjon.

M
Midlertidig husvære.
Miljøinformasjon
Miljøplan i jordbruket.
Miljørettet helsevern - smittevern.
Miljørettet helsevern / smittevern.
Miljørettet helsevern.
Motorferdsel i utmark og vassdrag.

N
NAV Hole
Nedgravde oljetanker.
Nydyrking av arealer til jordbruksformål.
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd.

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning.
Omsorgsbolig.
Omsorgslønn 1
Omsorgslønn 2.
Omsorgsovertakelse av et barn.
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger.
Oppmålingsforretning.
Opprettelse av ny matrikkelenhet
Ordensreglement i grunnskolen.

P
Parkeringskort for forflytningshemmede.
Pedagoisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste / KPPT)
PP-tjenesten - henvisning
Praktisk bistand i hjemmet - hjemmehjelp.
Produksjonstilskudd i jordbruket.
Psykisk helsetjeneste - NAV Hole.
Psykiske helsetjenester.
Publisering av saksdokumenter på Internett.

R
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt).
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd,
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag.
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Rusmiddelmisbrukere - tiltak.
Råd og veiledning.

S
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer).
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre.
Selvbygger.
Serveringsbevilling
Skatteattest.
Skatteutvalget.
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning.
Skjenkebevilling alkohol.
Skogbruk / landbruk
Skogfond.
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste.
Skolerute.
Skoleskyss.
Skolestart
Skoletilhørighet.
Sosialtjenester for innsatte i fengsel.
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen.
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen.
Startlån bolig.
Startlån eller Grunnlån
Støttekontakt.
Svangerskapsomsorg.
Sykehjem - avlastningsopphold.
Sykehjem - korttidsopphold.
Sykehjem - langtidsopphold.

T
Tannhelsetjeneste.
Tekniske hjelpemidler.
Tidligpensjon for jordbrukere.
Tilskuddsordninger for energibaserte løsninger i bolighus – Hole kommune
Tiltak for funksjonshemmede - nøkkelpersoner.
Trenger du hjelp til å avklare et juridisk spørsmål? Nå kan du få gratis rettshjelp!
Trygghetsalarm. ikke ferdig
TT-tjeneste - transporttjeneste for funksjonshemmede.
Tuberkuloseundersøkelse.

U
Utleie selskapslokaler på Sundvollenstranda
Utslippstillatelse.

V
Vaksiner.
Vald - godkjenning.
Vannforsyning - drikkevann.
Vannmåler
Vannmåler - leie
Vannprøver - drikkevannskvalitet
Vedlikehold av gangveier.
Veier, gang- og sykkelveier i Hole.
Vergemål

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd.
Økonomifunksjoner lagt til Ringerike
Økonomisk rådgivning.
Økonomisk sosialhjelp.
Loading
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk