Fysioterapitjenesten

Fysioterapitilbudet består av: Undersøkelse, utredning og behandling, fysisk aktivitet individuelt og i gruppe, trening i dagligdagse situasjoner (ADL-trening), fysikalsk behandling, veiledning og rådgiving, vurdering og tilpasning av hjelpemidler til barn og kartlegging ved hjemmebesøk.

Fysioterapi til barn og unge i alderen 0-18 år

Tilholdssted: Helsestasjonen på Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse.Tlf: 46 92 61 11.
Kontaktperson: Nina Bakken Jakobsen, mandag-torsdag.

Vi har ansvaret for habilitering og rehabilitering av barn og unge:

 • Gi fysikalsk behandling og trening til barn og unge med funksjonshemming
 • Samarbeide med andre tjenester om vurdering og oppfølging
 • Tilpasse hjelpemidler og bidra ved tilrettelegging av bolig
 • Bidra i ansvarsgrupper for å ivareta behov hos den funksjonshemmede og familien
 • Bidra til igangsetting av individuelle planer

Vi foretar helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i kommunen:

 • Gi råd og veiledning om god motorisk utvikling
 • Vurdere funksjonsnivå i forhold til daglige aktiviteter
 • Iverksette ulike tiltak i forhold til behov
 • Delta i foreldremøter i barnehager og skoler
 • Bidra med tilrettelegging av barns oppvekstmiljø dvs. hjem, barnehage, skole og fritid

Habiliteringstilbud kan gis i hjemmet, i barnehage og på skole. Tilbud gis individuelt og/eller i gruppe.

Samarbeidspartnere:
Skoler
Barnehager
Familien, hjemmet
Helsestasjon
Leger og annet helsepersonell
Spesialpedagoger
Habiliteringstjenesten
Fysioterapeuter
KPPT
NAV
Assistenter
Hjelpemiddelsentralen
Andre

 

Fysioterapi til voksne 18+

Tilholdssted: Hole Herredshus, Viksveien 30, 3530 Røyse, Tlf. 46 92 61 11.
Kontaktperson: Fysioterapeut Anniken Johansen mandag-fredag.

Målet for tjenesten er å ivareta den enkelte brukers behov for fysioterapi før, etter og i stedet for sykehusinnleggelse.

Tjenestetilbudet er rettet til brukere som bor hjemme og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på de fysikalske instituttene i Hole kommune.

Tjenestetilbudet er basert på en faglig vurdering med prioriteringsnøkkel. Det fattes ikke vedtak om tjenesten. Tilbudets innhold og omfang, dvs. antall konsultasjoner / behandlinger og hyppighet er basert på en faglig vurdering foretatt av den enkelte fysioterapeut. I samarbeide med bruker(deg) iverksettes det tiltak tilpasset dine behov.

Rehabiliteringstilbud  
Tilholdssted: Hole bo- og rehabiliteringssenter, Rudsødegårdsveien 22, 3531 Krokkleiva.
Tlf: 32163342.
Kontaktperson: Fysioterapeut Anniken Johansen,  mandag-fredag.

Døgnrehabilitering er organisert under avdeling for pleie og omsorg. Korttidstunet har 10 plasser. Det gis, ut i fra behov, et tverrfaglig tilbud fra sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut og tilsynslege.

Rehabiliteringstilbudet er for personer over 18 år, med ulike former for funksjonssvikt. Døgnrehabilitering skal bidra til at brukeren oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. Målet er å igangsette hjelpetiltak som tar sikte på å bistå en person med funksjonshemning eller kronisk sykdom til størst mulig grad å klare seg selv og fungere sammen med andre.

Tilbudet blir gitt til personer som bor i Hole kommune og som på grunn av funksjonsproblemer har behov for intensiv, tverrfaglig, målrettet og tidsavgrenset rehabilitering, oppfølging etter sykdom, skade eller som et løft for å kunne fungere bedre fysisk, psykisk og sosialt.

Fysioterapi ved langtidsavdelingene

Tilholdssted: Hole bo- og rehabiliteringssenter, Rudsødegårdsveien 22, 3531 Krokkleiva
Tlf: 32163342/477 19 264.
Kontaktperson: Fysioterapeut Anniken Johansen mandag-fredag.

Pasienter ved langtidsavdelingen på Hole bo- og rehabiliteringssenter henvises ved behov for oppfølging av fysioterapeut. Fysioterapeuten gir behandling til pasienter med behov for dette, hjelper til med vurdering av hjelpemiddelbehov og bidrar til aktivitet blant beboerne.

Hverdagsrehabilitering

Tilholdssted: Hovedkontor på Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse. Tlf: 46 92 61 11.
Kontaktperson: Fysioterapeut Anniken Johansen, mandag-fredag.

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til innbyggere i Hole kommune over 18 år som bor i Hole kommune og som har opplevd et funksjonsfall. Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering i eget hjem. Den starter med spørsmålet "Hva er viktig i ditt liv?" For mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter. Du får hver dag i ca. 4 uker hjelp til å nå egne mål. Du er selv aktivt med i planlegging og gjennomføring av tiltak for å nå dine egne mål.

Forebyggende hjemmebesøk 80+

Tilholdssted: Hovedkontor på Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse. Tlf: 46 92 61 11.
Kontaktperson: Fysioterapeut Anniken Johansen, mandag- fredag.

Målgruppen er hjemmeboende seniorer over 80 år som ikke mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Formålet er å støtte og forebygge slik at eldre innbyggere i kommunen skal leve et godt og selvstendig liv.

Hjelpemidler til barn

Kontaktpersoner hjelpemidler:

 • Fysioterapeut Nina Bakken Jakobsen tlf. 46 92 61 11
 • Fysioterapeut Lena Søreide Lijkendijk tlf: 46 92 61 11

 

Kommunens forventninger til deg

Hole kommune forventer av bruker at hjelpemidlet (ene) blir tatt godt vare på og leveres tilbake rengjort og til avtalt tid. Lånetid for kommunale hjelpemidler er i utgangspunktet 3 måneder. Skader på hjelpemiddelet (ene) som skyldes bruk utover normal slitasje og elde, må erstattes av lånetaker.
Dersom bruker har behov for hjelpemidler på varig utlån (mer enn 2 år eller ved alvorlig sykdom) skal det søkes om dette på eget søknadsskjema eller rekvirentskjema. Ergoterapeut eller fysioterapeut kan bidra med hjelp til dette.

 

Kontaktinformasjon

 • Fagleder fysioterapitjenesten, tlf. 46 92 61 11.
 • Linda Skutberg, tjenesteleder,  tlf. 46 92 61 11.

Vi videreformidler kontakt til privatpraktiserende fysioterapeut ved behov for dette.

 

 

 

                            

Henvisning til tjenestene

Henvisningsskjema finner du her.

Hole fysioterapi (privatpraktiserende fysioterapeuter)

Hole fysioterapi er privatpraktiserende fysioterapeuter som mottar  kommunalt driftstilskudd.  

HOLE FYSIOTERAPI
Vik Torg 3530 Røyse
Telefon 32 15 98 20
Åpningstider: 07.30-16.30

Fysioterapeuter: Andor Breivik, Liv Bære Grøtnes
Psykomotorisk fysioterapi:  Gunhild Ragnes

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss