Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for for ny vannforsyning til Oslo er vedtatt

09. august 2019

Detaljplanen for ny vannforsyning til Oslo ble vedtatt av Holes kommunestyre den 17. juni, sak 031/19. Planen er vedtatt i medhold av Pbl. § 12-12.
Planområdet er delt i to. Det ene området gjelder Fjulsrudveien mellom Fv285 og Lier kommune. Det andre planområdet gjelder hensynssone fra kote +100 og nedover i en bredde på 500 m mellom grensene mot Lier og Bærum på Sollihøgda.

Sørbråten: Oppheving av statlig plan til høring

14. mars 2019

Reguleringsplanen «Nasjonalt minnested Sørbråten» ble vedtatt 05.04.16 som statlig plan av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet med planen var å tilrettelegge for nasjonalt minnested etter terrorhandlingene på Utøya 22. juli 2011, på Sørbråten.

Juni 2017 besluttet regjeringen at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skal etableres ved Utøyakaia, og ikke ved Sørbråten. Som følge av dette vil departementet oppheve den statlige reguleringsplanen for området.

Kulturplan 2018 - 2024 - offentlig høring

01. februar 2019

Levekårsutvalget vedtok 29. januar å legge forslag til kulturplan  for årene 2018-2024 ut til offentlig høring.

Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram - Steinsåsen vest

13. november 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles det igangsetting av detaljregulering med konsekvensutredning for utvidelse av boligområdet Steinsåsen samt høring av planprogram.  Plan ID 201808.

Det varslede området er ca. 68 daa og omfatter i hovedsak furuskog. Gnr/bnr 188/335 dekker nesten hele planområdet. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende boligområde på Steinsåsen i vestlig retning. Det er ønskelig å legge til rette for nye boliger, både eneboliger, eneboliger i rekke og rekkehus. Det vil også bli opprettholdt et friluftsområde på åskammen.

Frist for innspill er 3.1.2019.

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Norconsult, ved Eirin Lund, Postboks 626, 1303 Sandvika eller e-post: eirin.lund@norconsult.com

Forslag til planprogram_Steinsåsen vest.pdf

Steinsåsen vest_varslingsbrev.pdf

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss