Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Ny vannforsyning til Oslo - varsel om utvidet planområde

Planprogrammet ble fastsatt i Bærum kommune 24. mai, Hole kommune 4. juni, i Lier kommune 5. juni, og i Oslo kommune 6. juni 2018. Planprogrammet legger rammer og føringer for hvordan planarbeidet skal utføres. Blant annet beskriver det hvilke alternativer som skal utredes, hvilke temaer som skal utredes og hvilken medvirkning som skal gjennomføres.

Søket etter en geologisk god tunneltrasé og inkludering av alle tilkoblingspunkter langs rentvannstunnelen har medført behov for å utvide planområdet langs hele strekningen. Som følge av vedtaket i planutvalget i Bærum kommune, optimalisering av tunneltrasé og inkludering av tilkoblingspunkter er det besluttet å varsle utvidelse av planområdet. Hensikten med denne varslingener å gi berørte anledning til å uttale seg.

VAV ønsker blant annet informasjon om verdier innenfor området som ikke er allment kjent og registrert i offentlige databaser. Planområdet utvides totalt med ca. 34 430 dekar, hvorav ca. 265 dekar i Lier kommune, ca. 2 417 dekar i Hole kommune, ca. 23 993 dekar i Bærum kommune og ca. 7 753 dekar i Oslo kommune. I Lier, Hole og Bærum kommuner består utvidelsesområdet i hovedsak av landbruks‐, natur‐ og friluftsområder som er berørt, mens det i Oslo kommune i hovedsak består av tettbebyggelse. En liste over berørte eiendommer og reguleringsplaner finnes på Vann‐ og avløpsetatens nettside. Opprinnelig varslet planområde og foreslått utvidelsesområde er vist på illustrasjonen i vedlegg A, hvor det nye, utvidede planområdet er vist med rød, stiplet linje.

I Bærum vil varslet utvidelse av planområdet gi mulighet for utredning av en ny variant av tverrslag med rigg‐ og anleggsområde samt permanent massedeponi. Dette forutsetter samtykke fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til planlegging i Marka, jf. § 6 i lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner. I Oslo ytre by vil varslet utvidelse av planområdet gi nye muligheter for lokalisering av tverrslag med rigg‐ og anleggsområde.

Fastsatt utredningsprogram for tiltaket dekker relevante problemstillinger også innenfor det utvidede området og er derfor det samme som tidligere. Fastsatt planprogram og andre dokumenter samt detaljert kart over planområdet finnes på Vann‐ og avløpsetatens nettside:

www.oslo.kommune.no/ny‐vannforsyning

Som del av planleggingsarbeidet vil det gjennomføres befaringer, innsamling av data og feltundersøkelser for ulike fag for å kartlegge eksisterende situasjon innenfor og i nærhet av planområdet. I forbindelse med
varslingen vil det bli arrangert åpne informasjonsmøter på følgende steder og tidspunkt:

Mandag 20. august 2018 klokken 1800: Mølladammen skole, Lommedalsveien 239, Bærum kommune
Onsdag 22. august 2018 klokken 1800: Bydelsadministrasjonen i Vestre Aker, Sørkedalsveien 150, Oslo kommune
Torsdag 23. august 2018 klokken 1800: Sagene samfunnshus, Kaysalen, Kristiansands gate 2, Oslo kommune

På informasjonsmøtene vil det bli gitt informasjon om prosjektet og planprosessen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål. Informasjonsmøtene er åpne for alle, og det er ikke nødvendig med påmelding.
Eventuelle innspill eller merknader til varsling av utvidet planområde må rettes skriftlig til Vann‐ og avløpsetaten, Oslo kommune, postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo eller på e‐post til; postmottak@vav.oslo.kommune og være mottaker i hende senest i løpet av mandag 3. september 2018.

Vennligst merk henvendelsen med prosjektnavn «Ny vannforsyning Oslo» eller saksnummer 17/13965.

.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss