Du er her: Hjem
Valg

Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april kl. 12:00

Etter valglovens § 6-1(1) er fristen for innlevering av listeforslag 31. mars kl. 12:00 i valgåret. Siden denne datoen faller på en søndag i 2019 utsettes fristen til påfølgende hverdag, 1. april, kl. 12:00.

Det er viktig at de som leverer listeforslag setter seg inn i valglovens krav til listeforslag.

Registrerte partier
For partier registrert i Partiregisteret er det tilstrekkelig at listeforslaget underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i den kommunen listen gjelder. Imidlertid er det et krav i valglovens §6-3(1) om at partiet må ha fått en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg.

For partier og grupper
For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, jf. valgloven § 6-3, må det samles inn tilstrekkelig antall underskrifter for å kunne innlevere listeforslag. Antall underskrifter er definert i valgloven som 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. For Hole kommune utgjøre dette 103 underskrifter. 

Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres, jf. valgforskriften § 13, valgloven § 15-4 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.
 

Skjema og veiledning for innlevering av listeforslag
Ved innlevering av listeforslag anbefales det å bruke valgdirektoratets mal for listeforslag. Se også valgdirektoratets veiledning for utfylling og innlevering av listeforslag, under.
Maler og veiledning for utfylling av listeforslag
Krav til og behandling av listeforslag


Vedlegg til listeforslag
Sammen med listeforslaget skal følgende vedlegg leveres, jf. Valglovens §6-4

  • Oversikt over kandidatens fødselsdato
  • Oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet listeforslaget


Innsending og levering
Listeforslag med originale underskrifter sendes til:
Hole kommune
Viksveien 30
3530 Røyse

Listeforslagene kan også leveres på publikumskontoret på Herredshuset.

Merk konvolutten med "listeforslag".

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss