Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av plan for Røyseveien 32 gnr. 193 bnr. 13 og 32

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1, §12-3 og §12-8 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Cura Utvikling AS, starter arbeidet med privat detaljregulering for eiendommene gnr. 193 bnr. 13 og 32 på Vik i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte med kommunen 17.06.2020

Planområdet på ca. 2,8 daa ligger på motsatt side av Røyseveien for Vik torg, og er vist på kartet. Formålet med planforslaget er områdefortetting ved utvikling av 193/32 til bolig/næring, offentlig/hotell/serviceformål. Planforslaget legger til rette for oppføring av leiligheter. Inkludering av 193/13 gjør at man får «ryddet opp» i eksisterende reguleringsplan, slik at arealformålet stemmer med bruken og gjeldende kommuneplan. Planforslaget vil ikke få konsekvenser for Garntangen naturminne, eller stien på vestsiden av planområdet. Planforslaget er iht. gjeldende kommuneplan for Hole kommune.

Merknader og innspill til planarbeidet sendes til Berntsen plan og oppmåling AS, Osloveien 10, 3511 Hønefoss pr. post, eller til e-post: maria@bpoo.no. En kopi av uttalelse sendes pr. post til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til e-post: postmottak@hole.kommune.no

Frist for merknader og innspill er 18.8.2020.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss