Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av reguleringsendring for Elstangen felt Bb og Bf4

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-1, §12-3 og §12-8 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Klokkerlia utvikling AS starter arbeidet med privat reguleringsendring, for eiendommene gnr. 210 bnr. 6,9,10,12,15 og gnr. 232 bnr. 45,46 ved Elstangen i Hole kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte med kommunen 05.06.2020.

Planområdet på ca. 5,2 daa ligger sørøst for E16, 2 km sørvest for Sundvollen, og er vist på kart. Formålet med reguleringsendringen er at det eksisterende planområdet utvides for å inkludere en del av bnr. 15. Dette er i tråd med foreslått ny kommunedelplan for Sundvollen. Arealformålet i plan for Elstangen endres fra småhusbebyggelse til blokkbebyggelse. Dette vil åpne for områdefortetting ved en videreføring av dagens eksisterende blokker.