Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av endring av detaljregulering Løkenenga vest

I henhold til i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles det oppstart av arbeide med endring av detaljreguleringen Løkenenga vest.  Hensikten med planarbeidet er å utvide gjeldende regulering med eiendommen Gbnr 200/19, areal 1,8 daa for å dele opp og oppføre en ny enebolig i tillegg til eksisterende på eiendommen.

 Nytt planområde blir på ca 4,5 daa. Innkjøring fra beredskapsvei i sør tas med i planen.

Løkenenga.jpg

 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligbebyggelse. Formålet er i samsvar med kommuneplanen og endringen av reguleringen ansees ikke å falle inn under kriteriene i §4 i forskrift om konsekvensutredning.

Naboer og berørte parter varsles direkte.

Frist for å uttale seg er 25.08.2020.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Re Arkitektur AS, v/Kristin Lundsør, Postboks 40, 3164 Revetal. Eller på Epost: kristin@reark.no eller digital merknad i altin

Kopi av merknad sendes til: Hole kommune v/saksbehandler Ingri Thingelstad, Viksveien 30, 3530 Røyse. Eller på e-post: postmottak@hole.kommune.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss