Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Koronastøtte til frivilligheten i Hole kommune

01. september 2020 (kl. 07:30)

SpareBankstiftelsen Ringerike har bevilget 400 000 kroner til en støtteordning for lag og foreninger i Hole kommune. Støtten skal gå til økte kostnader og tapte inntekter i forbindelse med avlyste, stengte og utsatte arrangementer og aktiviteter som følge av koronapandemien.

Søknadene behandles ut ifra samme kriterier, og vurderingene gjøres i samarbeid med idrettsrådet i Hole. Tildelingene skal bli så rettferdige som mulig.
Barn og unge prioriteres, men hele det frivillige feltet i Hole kommune oppfordres til å søke om koronastøtte.

Hvem kan søke?          
Frivillige organisasjoner, lag og foreninger i Hole kommune som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer/aktiviteter som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset, kan få kompensasjon. Det er et krav at det frivillige laget, foreningen eller organisasjonen ikke har forretningsmessig virksomhet.

Hva kan det søkes om?       
Det kan søkes om tapte inntekter eller merutgifter som følge av smitteverntiltak. Tap av treningsavgift/medlemsavgift. Tapte inntekter som følge av avlyste/reduserte/utsatte arrangementer, aktiviteter, treninger, oppdrag, konserter, cuper, loppemarked og lignende i perioden 01.03- 31.12.2020. Heretter omtalt som arrangement/aktivitet.

Minimumsbeløpet for kompensasjon er kroner 1000,- i samlet tapte billettinntekter, deltakeravgift og merutgifter som følge av smitteverntiltak.              

Hvordan søke?  
Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som ikke har forretningsmessig virksomhet, kan søke via et eget søknadskjema på Hole kommunes nettsider. Søknaden må leveres elektronisk.

Søknadsfrist       
Onsdag 30. september 2020

Vi anbefaler å sette av god tid til søknadsutfyllingen. Har du spørsmål kan disse rettes til havar.austgard@hole.kommune.no innen 24.september.

Hva må søknaden inneholde?     

Søknaden vurderes ut ifra følgende opplysninger og kriterier:

 • Organisasjonens organisasjonsnummer
 • Organisasjonens kontonummer
 • Budsjetterte og faktiske inntekter og utgifter netto tilhørende hvert arrangement/aktivitet
 • Kort beskrivelse av planlagt arrangement/aktivitet
 • Kort beskrivelse av hvordan arrangementene/aktivitetene er rammet av smitteverntiltak
 • Antall medlemmer/deltagere under 19 år
 • Antall medlemmer/deltagere over 19 år
 • Dersom flere ulike aktiviteter/arrangementer er utsatt, avlyst eller redusert på grunn av koronaviruset, skal informasjon om disse legges inn hver for seg
 • Arrangementene/aktivitetene må ha vært planlagt gjennomført i Hole kommune i perioden 01.03.2020-31.12.2020
 • Arrangementet må ha vært åpent for allmennheten
 • Det kan kun søkes om arrangementer som laget/foreningen/organisasjonen har vært ansvarlig for/arrangør for
 • Merutgifter: Dersom arrangementet/aktiviteten er utsatt, kan arrangøren søke om kompensasjon for merutgifter knyttet til utsettelsen, for eksempel avbestillingsgebyr
 • Arrangøren kan ikke motta mer støtte enn det som er budsjettert av inntekter på forhånd
 • Dersom organisasjonen har mottatt midler fra andre kompensasjonsordninger, som for eksempel statlige krisepakker eller lignende, må denne summen oppgis

Saksbehandling
Kultur og fritid vurderer alle søknader samlet etter oppgitte kriterier for tilsagn. Våre vurderinger sendes til Idrettsrådet til høring. SpareBankstiftelsen Ringerike gjør en endelig vurdering av tildeling. Alle som søker må oppgi korrekt kontaktinformasjon for å motta svar på søknaden.

Det er ikke mulig å klage på behandlingen av søknaden. 

Stikkprøver   
Kompensasjonsordningen er en tillitsbasert støtteordning. Søker plikter å oppgi korrekte opplysninger og må være forberedt på å forklare eventuelle store forskjeller mellom budsjettert resultat for arrangementet/perioden i år, og tilsvarende arrangement/periode tidligere år.     

Søk her
Søknadsskjema finner du her

Koronastøtten er finansiert av SpareBankstiftelsen Ringerike.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss