I 2018 er målet at kommunen setter av en buffer på 9,8 mill. kroner (2 % av driftsinntektene), slik at vi får handlingsrom til blant annet større investeringer. Økonomiplanen for de neste fire årene er innrettet på å møte behovet for en større ungdomsskole, ny barnehage, utvidelse av kirkegården, betydelig oppgradering av kommunale veier og veilys, nye vann- og avløpsledninger samt utvikling av velferdsteknologiske tjenester.

Rådmannen foreslår et brutto driftsbudsjett i 2018 på 487 mill. kroner, og et netto driftsresultat på 5,2 mill. kroner. Budsjettet øker med om lag 7 mill. kr. i forhold til 2017. Økte skatteinntekter er det største bidraget til inntektsøkningen.

Hovedutfordringer
Utbygging av Ringeriksbanen og ny E16 gir store muligheter og noen utfordringer for kommunen.
Gode planer er en forutsetning for at kommunen kan styres i ønsket retning. Fremover vil de tekniske områdene inkludert plan, byggesak og oppmåling, være de tjenesteområdene som først møter vekstutfordringene, gjennom ansvaret for tilrettelegging og saksbehandling.

Organisasjonen har over tid vært, og er fortsatt i omstilling. Dette fører til økt sårbarhet for å takle akutte hendelser og behov, og reduserer fleksibiliteten i driften. Det er en viktig ledersatsing at medarbeiderne opprettholder motivasjon og engasjement framover.

Spesielle satsninger
Kommunen ønsker å legge til rette for en langsiktig og klok vekst- og utviklingsstrategi som følge av ny E16 og Ringeriksbanen. Ved å styrke plankapasiteten og planarbeidet vil kommunen arbeide for god bokvalitet og mer urbane tilbud.

Rådmannen foreslår også å styrke området velferdsteknologi med kompetanseheving, utprøving av blant annet medikamentdispensere, digitalt tilsyn og digital konsultasjon med totalt
3 mill. kr.

Det kommunale veinettet oppgraderes med totalt 4 mill. kr. Dette er en betydelig forbedring fra tidligere år.

Kirken får totalt 5 mill. kroner til investeringer i jordvarme og utvidelse av kirkegården.
 

TJENESTEOMRÅDENE
Her følger de store linjene for prioriteringer som angår innbyggernes hverdag, samt foreslåtte priser på tjenestene:

Byggesak og tekniske tjenester- samfunnsutvikling
Kommunens byggesaksavdeling deltok i regionens innovasjonsprosjekt - "Innovasjonsløft" i 2017. En rekke forbedringer er utført som nye hjemmesider, bedre tilgjengelighet på saksbehandlere og større forutsigbarhet i saksbehandlingen.  I 2018 skal arbeidet med rullering av kommuneplanen ferdigstilles slik at vi har et verktøy som er basert på dagens rammebetingelser.  Med dette og flere andre tiltak skal vi oppfattes som en "JA"- kommune blant innbyggere og utbyggere.

Kommunen vil investere i nye vann- og avløpsledninger, samt oppgradere infrastrukturen med 5 mill. kr i løpet av de neste fire årene. En revidert VA-plan vil også styre investeringene på området fremover.

Næringsutvikling
Hole kommune vil fremover øke satsningen på næringsutvikling, blant annet for å møte mulighetene som kommer med Ringeriksbanen og ny E16. Ringerike Utvikling er vår forlengede arm når det gjelder å øke verdiskapningen i kommunen og regionen. Kommunen har også invitert lokalt næringsliv til møter for å styrke dialogen, og for å avklare hva kommunen må gjøre for å bli en bedre tilrettelegger.

Barnehage
Hole har en høy barnehagedekning. Holebarnehagene arbeider med ulike prosjekter som gir kvalitet i arbeidet med barn og barns utvikling. Prosjektet "grønne tanker – glade barn", er et forebyggende tiltak som kan være til hjelp for alle barn for å takle vanskelige situasjoner og ubehagelige følelser tidlig i livet. Prosjektet  ble innført i fjor og gir resultater, slik at arbeidet fortsetter  i 2018.

En ny og moderne barnehage ligger i investeringsplanen i 2021 med 56 mill. kr.

Pris på barnehageplass følger makspris i statsbudsjettet, foreslått til 2.910 kr pr. mnd.

Skole
Arbeidet med en helhetlig oppvekststruktur er prioritert, og midler til utvidelse av ungdomsskolen ligger i investeringsbudsjettet med 60 mill. kr  i 2021.

Barn og unge med spesielle behov er økende, og stramme driftsrammer gjør det utfordrende å møte sammensatte behov. Men, det skal etableres en egen enhet på en av skolene som vil styrke opplæringen for barn med store og sammensatte behov.

SFO- plass følger prisvekst på  2,4 %.

Kultur og fritid
Tilskudd til de regionale kultur- og fritidstilbudene som Buskerudmuseene, Ringerike kultursenter og flerbrukshallen Hønefoss Arena videreføres. I tillegg videreføres tilskudd til lokale lag og foreninger innen velferd, kultur og idrett.

Bibliotek og kulturskole videreføres med et nøkternt budsjett. Kulturopplevelser i skolen skjer gjennom tilbud i den kulturelle skolesekken, og tilsvarende til eldre gjennom den kulturelle spaserstokken.

Prisen for en plass i kulturskolen vil koste kr. 1650 pr. halvår fra høsten 2018.

Helse
Befolkningsveksten i kommunen fører til mer komplekse helsebehov, herunder økende psykososiale utfordringer. For å møte dette er forebyggende arbeid viktig. Vi opprettholder satsning på helsetasjon og skolehelsetjenesten. Psykisk helse, livsmestring  og avdekking av vold og seksuelle overgrep  er også prioritert.

Avdelingen jobber for å styrke det allmenpedagogiske perspektivet slik at flere barn favnes i den ordinære opplæringen.

Pleie og omsorg, Tiltak for funksjonshemmede
Kommunen vil styrke demensomsorgen for hjemmeboende i tråd med Demensplan 2040. I 2018 styrkes funksjonen demenskoordinator, og sammen med egne arbeidslag i hjemmetjenesten vil oppfølgingen av hjemmeboende demente forbedres. Kommunen satser innen velferdsteknologi, og vil i samarbeid med andre kommuner søke om deltakelse i et nasjonalt implementeringsprogram.

Konseptet livsgledehjem utvikles og utvides.

Kommunen opplever et økende behov for tjenester til familier med barn og unge med som trenger hjelp og avlastning. Pr. i dag har ikke kommunen egnede lokaler for å møte kravene til lekeplasser og aktivitetsrom. Vi arbeider med å finne løsninger som møter kravene til lekeplass og aktivitetsrom i eksisterende boligmasse.

Gjennom Thon-stiftelsen er kommunen  etter søknad tilkjent kr 300 000 til å anlegge lekeplass ved sykehjemmet. Dette arbeidet igangsettes våren 2018.

Barnevern
Barn som utsettes for omsorgssvikt i tidlig alder får ofte problemer senere i livet. Det er derfor viktig å arbeide med forebyggende tiltak. I 2017 ble det etablert en døgnåpen barnevernsvakt i samarbeid med seks kommuner. Dette tiltaket fortsetter i 2018.

Styre etter kvalitet og resultat
Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av funn og analyser som ligger til grunn i KOSTRA- tall* og eksterne evalueringer, mht. hvilke handlingsrom som finnes på tjenesteområdene. Kommunens mål er at tjenestekvalitet og resultater skal være styrende for hvordan vi bruker ressursene.

Fremdrift og høring
Formannskapet får presentert rådmannens budsjettforslag den 18. oktober. I møtet gir formannskapet sine første signaler og prioriteringer til administrasjonen. Disse innarbeides til den 15. november når formannskapet gir sin budsjettinnstilling. Budsjettet legges deretter ut til høring rundt den 17. november. I påfølgende høringsperiode på ca. to uker kan alle gi innspill til budsjettet. Frist for innspill er mandag 4. desember.

Kommunestyret fatter endelig budsjettvedtak 11.12. 2017.


Priser og gebyrer
For komplett liste, se her.

*KOSTRA – tall: KOSTRA er en forkortelse for Kommune –Stat - Rapportering. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler tall i databaser som forteller om kommuner og fylkeskommuners virksomhet. Kommunene rapporter selv inn tallene til SSB.

Nøkkeltall

 

Netto driftsresultat

 

Komplett budsjettdokument og økonomiplan  finner du her.