I 2019 er målet at kommunen setter av en buffer på 12 mill. kroner (2,3 % av driftsinntektene), slik at vi får handlingsrom til større investeringer som blant annet utvidelse av ungdomsskolen. Økonomiplanen for de neste fire årene skal møte behovet for en større ungdomsskole, siste trinn i utvidelsen av kirkegården og videreutvikling av velferdsteknologiske tjenester til ulike omsorgsgrupper.

Rådmannen foreslår et brutto driftsbudsjett i 2019 på 519 mill. kroner, og et netto driftsresultat på 8,4 mill. kroner. Budsjettet øker med om lag 37 mill. kr. i forhold til 2018. Økte skatteinntekter er det største bidraget til inntektsøkningen.

Hovedmål med økonomiplanen
Hovedbudskapet i forslaget til økonomi- og handlingsplan er å sikre velferd og valgfrihet for nåværende og kommende generasjoner. Vi løser dette blant annet ved en ansvarlig økonomisk satsning med avsetninger til investeringsfond og driftsfond. Og ved nye teknologiske tjenester og innovasjon i tjenestene slik at innbyggerne møter kommunen som samordnet. På den måten blir det lettere å få rett hjelp til rett tid.

Hovedutfordringer
Utbygging av Ringeriksbanen og ny E16 gir store muligheter og noen utfordringer for kommunen. Prosjektet påvirker alle tjenesteområder, herunder nevnes sårbare grupper som vil bli særskilt utsatt i en krevende anleggsfase.

Hole ønsker sammen med Fellesprosjektet (FRE16) å skape fremtidsoptimisme for våre innbyggere gjennom å videreutvikle kommunens bosettings,- besøks- og arbeidsattraktivitet.
Gode planer er en forutsetning for at kommunen kan styres i ønsket retning. Fremover vil de tekniske områdene inkludert plan, byggesak og oppmåling,
være de tjenesteområdene som først møter vekstutfordringene, gjennom ansvaret for tilrettelegging og saksbehandling.

Spesielle satsninger
Rådmannen foreslår å investere for totalt 60 mill. kroner de neste fire årene. I 2019 er det foreslått investeringer for 23 mill. kr. Kommunen ønsker å legge til rette for en langsiktig og klok vekst- og utviklingsstrategi som følge av ny E16 og Ringeriksbanen.
Kommunen arbeider for å sikre god bokvalitet, tiltrekke seg nye innbyggere og nye næringer og kompetansemiljøer.

Hole har høye ambisjoner for alle barn og unges læring og kunnskapsutvikling, slik at rådmannen styrker skolens budsjett med om lag 6 mill. kroner.

Kommunen har satt i gang et prosjekt som handler om utvikling av våre tjenester til barn og unge og deres familier.Tjenestene skal være lett tilgjengelige og møte innbyggerne på en koordinert måte slik at de ikke trenger å henvende seg flere steder for å få den hjelpen de har behov for. Prosjektet kalles foreløpig for "Holemodellen". Målet er å teste og evaluere et nytt tjenestekonsept fra januar 2019. Dette er innovasjonsarbeid i praksis!

Rådmannen foreslår også å styrke og videreutvikle området velferdsteknologi med kompetanseheving og utprøving av stadig nye hjelpemidler innen eldreomsorgen.

Kirken får totalt 5,1 mill. kroner til siste trinn i utvidelsen av kirkegården og til brannsikring av middelalderkirken Bønsnes.

Eiendomsskatt
Rådmannen foreslår å videreføre eiendomsskatten ett år  til for å sikre en ansvarlig økonomi som tåler opptak av lån for investeringer i blant annet Holeskolen.
Forslaget innebærer likevel en reduksjon i eiendomsskatten ved å doble bunnfradraget, dvs. fra kr. 400.000 til 800.000 kroner. Dette betyr en redusert inntekt på 2,7 mill. kroner til kommunen.

TJENESTEOMRÅDENE
Her følger de store linjene for prioriteringer som angår innbyggernes hverdag, samt foreslåtte priser på tjenestene:

Byggesak og tekniske tjenester- samfunnsutvikling
Kommunens areal- og byggesaksavdeling startet høsten 2018 opp med " klart språk" arbeid. Målet er forståelig kommunikasjon med innbyggere og utbyggere. Denne prosessen videresføres i 2019. Erfaringsmessig vil et godt og klart språk gi mer fornøyde innbyggere. I 2019 skal arbeidet med rullering av kommuneplanen ferdigstilles slik at vi har et verktøy som er basert på dagens rammebetingelser. Med dette og flere andre tiltak skal vi bli en enda mer profesjonell "JA- kommune".

Kommunen vil investere i vann- og avløpsnettet for 24,3 mill. kr i løpet av de neste fire årene. For oppgraderingen av Sollihøgda renseanlegg er det avsatt 1,5 mill. kr. til planlegging og prosjektering.

Kommunens gatelys skal oppgraderes til miljøvennlig armatur for til sammen 800.000 kroner de neste to årene. Fra 2020 er det forbud mot bruk av fyringsolje, og investeringer i nye løsninger er foreslått med 500.000 kroner i 2019.

Lekeplasser og utstyr skal oppgraderes for 1,6. mill. kr over fire år. Vedlikehold og oppgradering av kommunale bygninger for 4 mill. kr i løpet av de neste fire årene er også foreslått i økonomiplanen.

Barnehage
Hole har full barnehagedekning og redusert behov for antall barnehageplasser.
Holebarnehagene arbeider med ulike prosjekter som gir kvalitet i arbeidet med barn og barns utvikling. Prosjektet "SNAKKE", er en del av regjeringens tiltaksplan for en god barndom. Prosjektet skal gjøre personalet tryggere og modigere i samtaler med barn også når barnet har en bekymring.

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådde i kraft 1. august 2017. Vi er i andre år av implementering av rammeplanen, og arbeidet skal ende opp i en ny lokal rammeplan for Holebarnehagene.

Pris på barnehageplass følger makspris i statsbudsjettet, foreslått til 2.990 kr pr. mnd fra 1.1. 2019, og kr. 3 040 fra 01.08.2019.

Skole
Arbeidet med en helhetlig oppvekststruktur er prioritert, og midler til planlegging av utvidelsen av ungdomsskolen ligger i investeringsbudsjettet med 1,6 mill. kroner.
Rådmannen foreslår å bevilge 10,4 millioner kroner i løpet av de neste fire årene i økonomiplanperioden til et digitalt utstyrsløft for både elever og ansatte. I beløpet ligger også et løft innen nytt materiell og inventar.
I budsjettet er det satt av 6,7 mill. kroner til normen for økt lærertetthet i grunnskolen og elevvekst.

Antall barn og unge som mottar spesialundervisning er høyt, og Holeskolen arbeider for at andelen elever som får spesialundervisning reduseres. Samtidig øker satsningen på tilpasset opplæring innenfor ordinær undervisning.
På Sundvollen oppvekstsenter er det etablert en styrket gruppe for barn med spesielt store hjelpebehov.

Holeskolen har nulltolleranse for mobbing, og har ulike verktøy og programmer som sammen skal bidra til et trygt og godt skolemiljø.

SFO- plass følger prisvekst på 2,8 %.

Kultur og fritid
Tilskudd til de regionale kultur- og fritidstilbudene som Buskerudmuseene, Ringerike kultursenter og flerbrukshallen Hønefoss Arena videreføres.
I tillegg videreføres tilskudd til lokale lag og foreninger innen velferd, kultur og idrett. Bibliotek og Frivilligsentralene videreføres med et nøkternt budsjett.
Kulturskolen har en reduksjon i budsjettet som følge av færre elever.

Kulturopplevelser i skolen skjer gjennom tilbud i den kulturelle skolesekken, til de eldre gjennom tilskudd fra kommunen og ikke minst gjennom innsats fra de frivillige.  

Prisen for en plass i kulturskolen blir kr. 1.750 pr. halvår fra 2019.

Kirkens rammevilkår er styrket vesentlig både i fjor og de neste fire årene med til sammen 5.1 mill. kroner. Kommunen og Riksantikvaren har inngått et spleiselag om brannsikringen av Bønsnes kirke.

Helse
Forebyggende helsearbeid er viktig. Vi opprettholder dermed satsningen på helsetasjon og skolehelsetjenesten. Psykisk helse, livsmestring  og avdekking av vold og seksuelle overgrep  er  også prioriterte oppgaver.
Helseavdelingen er primus motor for samhandlingsprosjektet "Holemodellen" som er beskrevet under avsnittet "spesielle satsninger".

Pleie og omsorg, og tiltak for funksjonshemmede
Kommunen vil styrke demensomsorgen for hjemmeboende i tråd med Demensplan 2040. Kommunen satser sterkt innen velferdsteknologi, og arbeider målrettet for å styrke egen kompetanse og prøver ut nye hjelpemidler for ulike omsorgsgrupper.
Konseptet "Livsgledehjem" videreføres, og regjeringens satsning "Leve hele livet" krever en plan for et mer aldersvennlig samfunn. Planen skal utarbeides i 2019.

Kommunen opplever et økende behov for tjenester til familier med barn og unge som trenger hjelp og avlastning. Tilbudet innen avlastning er løst midlertidig gjennom leie av "Villa Utsikten".
For å sikre et godt og faglig sterkt tilbud til barn og unge med spesielle behov er arbeidet med "Holemodellen" et viktig bidrag. Velferdsteknologi skal også utprøves og innføres for yngre aldersgrupper.

Barnevern
Barn som utsettes for omsorgssvikt i tidlig alder får ofte problemer senere i livet. Det er derfor viktig å arbeide med forebyggende tiltak. I 2017 ble det etablert en døgnåpen barnevernsvakt i samarbeid med seks kommuner. Dette tiltaket fortsetter i 2019.
Barnevernstjenesten deltar også i samhandlingsprosjektet "Holemodellen" og i pilotprosjektet  "Snakke" i barnehagen.

Styre etter kvalitet og resultat
Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av funn og analyser som ligger til grunn i KOSTRA- tall og eksterne evalueringer mht. hvilke handlingsrom som finnes på tjenesteområdene. Kommunens mål er at tjenestekvalitet og resultater skal være styrende for hvordan vi bruker ressursene.

Fremdrift og høring
Formannskapet får presentert rådmannens budsjettforslag den 10. oktober. I møtet gir formannskapet sine første signaler og prioriteringer til administrasjonen. Disse innarbeides til den 14. november når formannskapet gir sin budsjettinnstilling.
Budsjettet legges deretter ut til høring rundt 16. november. I påfølgende høringsperiode på ca. to uker kan alle gi innspill til budsjettet.

Priser og gebyrer
 Komplett liste finner du her.

 

NØKKELTALL I BUDSJETTET FOR 2019
 

Komplett årsbudsjett og økonomiplan finner du her