Turstien som går der veien bygges kan periodevis bli sperret eller bli mindre egnet til fotturister fremover. Det bør derfor benyttes andre alternative ruter opp til toppen, slik som via Gyrihaugsetra eller fra andre retninger. Benytt gjerne sti fra vestsiden gjennom Mørkonga, eller fra sør, siden det er en del anleggstrafikk langs Gaupeskarveien.

Status i arbeidet
Gjeldende status i prosjektet er at skogrydding er foretatt opp til fjellkløften (Storgata) ca. halvveis i traseen. Veibyggingen er i gang i nedre del, og vil fortsette opp til og med fjellkløften før skogrydding og veibygging gjennomføres i resterende trasé. 

Grunneier har fått tillatelse fra kommunen til å etablere tømmerplass ved Gaupeskarveien litt forbi avkjøringen til ny vei. Her har entreprenøren gjort avtale med grunneier om riggplass i forbindelse med prosjektet. Grunneier har ryddet en del skog på eiendommen opp mot vår veitrase. Tømmerplassen og skogryddingen er etablert uavhengig av dette prosjektet.

- Arbeidet er første steg i byggearbeidet for nytt radaranlegg i Ringerike, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg skal bygge cirka to kilometer ny vei med teknisk grøft fra Gaupeskardvegen. Arbeidene skjer i samarbeid med utførende entreprenør Ahsco Entreprenør og Viken Skog.

Deler av ny veitrasé kan periodevis være stengt under bygging
Det vil av sikkerhetsmessige årsaker bli noen restriksjoner for ferdsel i byggeperioden, som på alle byggeplasser.

Det vil beklageligvis være noen ulemper i byggeperioden, men det vil fortsatt være mulig å gå opp til toppen via alternative ruter i perioden. Det vil bli noe anleggstrafikk i byggeperioden. Området og anlegget vil bli skiltet.

Miljøet blir tatt hensyn til
Forsvarsbygg er opptatt av å ta vare på miljøet både før, under og etter byggeperioden, og har lang erfaring med å sikre miljøet i store byggeprosjekter. I forkant av valg av trasé har Forsvarsbygg kartlagt biologisk mangfold i området. Interesseorganisasjonene i Markarådet har også vært med på befaring og fått komme med sine innspill.

- Prosjektet forholder seg hele veien til retningslinjene i dispensasjonsvedtaket fra Ringerike kommune. Prosjektet har også en egen miljøplan, som gir klare føringer for blant annet rigging og transport av utstyr, terreng, avfallshåndtering, utslippsberedskap og håndtering av masser. I oppdraget og i miljøplanen har det blitt gitt pålegg til entreprenør og retningslinjer for å redusere inngrep og miljøpåvirkning i den grad det er mulig.

Nye radaranlegg styrker Norges forsvarsevne
Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Forsvarsmateriell er ansvarlig for teknologianskaffelsen, og Luftforsvaret er bruker av radaranleggene. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.