Ringerike og Hole kommune overvåker badevannskvaliteten i Steinsfjorden med regelmessige prøver. Prøvene tas både ved det dypeste punktet i fjorden og ved fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik. De siste målingene viser at det finnes en del blågrønnalger (cyanobakterier) av typen Planktothrix i vannet, men at konsentrasjonen av giftstoffet microcystin de produserer, er langt under anbefalt grenseverdi for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon.

Det er dermed ingenting i veien for å nyte et sommerbad i fjorden. Men dersom du finner en ansamling av alger bør du unngå å bade akkurat der siden konsentrasjonen av microsystin kan være mye høyere i et slikt område.

Siste målinger

Siste målinger fra 24. juni 2019:

  • Slettøya:           1,2 µg/l microcystin
  • Høyenhall:        1,8 µg/l microcystin
  • Grantopp:         1,6 µg/l microcystin
  • Sundvollstranda: ikke mottat prøver
  • Rørvik:             0,4 µg/l microcystin

Den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon er 10 µg microcystin per liter. Er verdiene over dette er det ikke anbefalt å bade, verken for mennesker eller dyr.

Badevannsprøvene fortsetter annenhver uke frem til 20. august.

 (Bilde er tatt under prøvetaking ut på fjorden og viser Sigrid Haande i NIVA.)