Vi har sett på prøvene i mikroskop for å vurdere mengden av cyanobakterier (blågrønnalger) og prøvene har blitt analysert for cyanobakterietoksiner av typen microcystin.

 

Det var relativt lite cyanobakterier i prøvene fra Steinsfjorden.

 

Resultater av microcystin-analysen:

Slettøya:           0,2 µg/l microcystin

Høyenhall:        0,3 µg/l microcystin

Grantopp:         ikke påvist microcystin

Rørvik:             ikke påvist microcystin

 

Den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L.

 

 

NIVA har tatt prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden 15. august

Det var lite cyanobakterier i overflatevannet og det ble ikke påvist microcystin i prøver fra 0-7 m, I prøven fra 8-14 m ble det målt 0,4 µg/l microcystin og det var noe cyanobakterier ved 10-12 m dyp.

 

Det pleier å være årlig forekomst av Planktothrix, som er en slekt av cyanobakterier, i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren. Dette er grunnen til at det tas prøver for analyse av cyanobakterietoksiner i Steinsfjorden