Gjennom arbeidet med reguleringsplanen har Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 sett nærmere på en rekke områder og temaer, noe som har ført til behov for ytterligere areal enkelte steder på strekningen. Prosjektet har blant annet utredet felles plassering av massehåndteringsområder, behov for omlegging av veger, strøm og stabiliseringstiltak som følge av tiltaket, samt hvordan tiltaket skal gjennomføres i anleggsperioden. Dette inkluderer plassering av riggområder, midlertidige veger, håndtering av matjord og flomvann etc. Den økte detaljeringsgraden i utredningene medfører at man på flere steder får tiltak utenfor det arealet som tidligere er varslet.

Tidligere varslet planavgrensning og endret planavgrensning er vist på vedlagte kart. Trolig er den justerte planavgrensningen større enn det som vil være det endelige omfanget av tiltaket.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 sender forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. februar, med forventet offentlig ettersyn (høring) medio mars 2018.

Spørsmål til det endrede planarbeidet kan rettes til Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ved Per Gunnar Eklund, per.gunnar.eklund@banenor.no

Skriftlige innspill sendes til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar eller via e-post: postmottak@banenor.no. Merk innspill med saksnummer 201727492.

Frist for å komme med innspill er 10. januar 2018.

Se kart og brev til grunneiere her.