Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Katrin og Catrine

Beskrivelse av tjenestetilbudet

Tiltak for funksjonshemmede råder over tre omsorgsboliger med samlokaliserte leiligheter, disse er plassert på Kroksund, og i tillegg Hole Arbeidssenter som holder til på Sundvollstranda.

Omsorgsboliger: Tiltak for funksjonshemmede disponerer et begrenset antall leiligheter. Kan tildeles de som har særlig omfattende pleie- og  omsorgsbehov.

Praktisk bistand: Veiledning/opplæring/hjelp til dagliglivets gjøremål, slik at brukeren får mulighet til å være mest mulig selvhjulpen og i stand til å mestre egen hverdag.

Helsehjelp: Diverse helse- og omsorgsoppgaver, som f.eks. sårstell, legemiddelhåndtering m.m.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med store og sammensatte behov. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene, og i samme omfang som ordinære helse- og omsorgstjenester – for eksempel bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål. Brukeren er arbeidsleder for egne assistenter, og må selv organisere arbeidet.

Støttekontakt: Skal bidra til en meningsfull fritid og hindre en isolert tilværelse. Støttekontakten kan som eksempel følge til ulike fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres individuelt eller i grupper.

Avlastning: Er et tilbud til den som gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov.  Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.

Omsorgslønn: Er en kompensasjon til de som har særlig tyngende omsorgsarbeid for barn og voksne.

Oppfølging  av hjemmeboende: Utarbeidelse av Individuell plan, koordinering av  tjenestene på tvers i organisasjonen, samarbeid med parter utenfor kommunen som videregående skoler, habiliteringstjenesten, sykehus og  pårørende er eksempler på tjenester til hjemmeboende

Hole arbeidssenter: Gir tilbud til personer som har behov for et tilrettelagt dagtilbud/arbeid.

Søknad: Det må søkes om tjenestene, enten muntlig eller skriftlig. Kommunen vil innhente ytterligere opplysninger for å kunne saksbehandle søknaden og fatte vedtak. Et vedtak kan påklages.

Kontaktinformasjon: Tiltak for funksjonshemmede v/saksbehandler Borghild B. Moen. Tlf: 32161209

 

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss