Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Bosetting av flyktninger i kommunen

Kommunestyret i Hole har for perioden 2015- 2018 vedtatt følgende om bosetting av flyktninger i kommunen:

Kommunestyrets vedtak:

1. Hole kommune vedtar å bosette flyktninger i perioden 2015 – 2018. For 2015 vedtas å bosette inntil 2-3 husstander. For perioden 2016 t.o.m. 2018 bosettes inntil 5-6 husstander pr år. Antallet personer bosatt pr år i den perioden skal dog ikke overstige 20.

2. Sett i forhold til verdens flyktningsituasjon anbefales det at det tas imot et større antall flyktninger enn det som er foreslått. Videre anbefales det at det igangsettes en kommunal dugnad med involvering av kommunale lag og foreninger for å skaffe bolig til flyktninger.

3. Bosetning av flyktninger tas opp til evaluering om ett år, med vurdering av kapasitet og resultater av bosetning og integrering av flyktninger. Dette med tanke på eventuell revidering og mulig økning av antall nye flyktninger pr år i resten av perioden.


Norskundervisning
Stortinget vedtok 3. juli 2003 Lov om lntroduksjonsprogram. Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og dermed sikre deres økonomiske selvstendighet.

lntroduksjonsprogrammet tar sikte på å :

  • Gi grunnleggende ferdigheter i norsk
  • Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
  • Forberede deltakelse i yrkeslivet

Programmet skal være helårlig og på fulltid. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet utlending mellom 18-55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering, og som har gyldig opphold i landet.
Kommunen skaI så snart som mulig og senest tre måneder etter bosetting i kommunen tilrettelegge for introduksjonsprogram. For den tid en person deltar i programmet har vedkommende krav på lønn i form av introduksjonsstønad. For deltakere i programmet er stønaden på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.

Hole kommune gjennomfører introduksjonsprogrammet i nært samarbeid med læringssenteret i Bærum kommune.

For mer informasjon kontakt vår konsulent Heidi Eriksen, tlf. 41 34 55 58 , E-post: heidi.eriksen2@nav.no

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss