Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt.

Hva får du?

  • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
  • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
  • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
  • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Søknadsskjemaet for "Deling av grunneiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning" finner du her.

Vår sjekkliste ved deling finner du her.

Vi anbefaler at det tas kontakt med en advokat eller eiendomsmegler/ingeniør som har kompetanse innenfor fagfeltet "deling av grunneiendom".

Situasjonsplan i farger skal vedlegges delesøknaden, og grenser skal tydelig målsettes. Situasjonsplanen kan tas ut på vår kartside som du finner her.

Deling i LNF-område er i utgangspunktet ikke tillatt.
 

KOMMUNEPLANEN - § 2.2.3

  • Før det åpnes for nye tomter eller igangsettes ny boligbygging langs fylkesvei 155 mellom Elstangen og Nes skal det være bygd gang- og sykkelvei.

Kartverket har utarbeidet diverse skjemaer for tinglysing som du finner her.

Ved deling kan det være en del rettigheter som skal ivaretas. Vi har utarbeidet en mal for "Erklæring" for enkelte forhold. Denne kan benyttes for å tilpasses i "din sak" og finnes her