Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Er du eller en av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demens?

Demens er ikke en enkeltsykdom, men et syndrom som er et resultat av ulike sykdommer eller skader i hjernen. Sykdomsforløpet hos personer som har demens kan variere. Det vanligste er gradvis nedsatt mestringsevne. Symptomene er få og knapt merkbare i starten, men blir etter hvert flere og tydeligere.

Det kan variere hva som er de første symptomene ved demenssykdom, men vanlige symptomer kan være:

  • betydelig glemsomhet, særlig for nye hendelser
  • problemer med å utføre oppgaver man tidligere har mestre
  • språkproblemer
  • desorientering for tid og sted, særlig på nye steder
  • svekket dømmekraft
  • vansker med abstrakt tenkning
  • forandring av atferd og sosial tilbaketrekking
  • flatere stemningsleie, bryr seg ikke så mye som tidligere

En demensdiagnose kan virke stigmatiserende og vekke ulike følelser både hos personen selv og omgivelsene. Følelser som sorg, tapsfølelse, usikkerhet om fremtiden, sinne, fornektelse, angst og depresjon, er naturlige og vanlige. En reaksjon på diagnosen kan være at personen selv, men også personer i omgangskretsen, trekker seg tilbake og unngår kontakt.

Behovet for og graden av åpenhet rundt en demensdiagnose vil variere fra person til person og fra familie til familie. Men på et generelt grunnlag, er det erfaring for at åpenhet og informasjon til omgivelsene oftest virker positivt over tid både for personen selv og de berørte rundt.

Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Hole samarbeider med fastlegene om utredning og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Teamet består av kommunelege, demenskoordinator, helsefagarbeidere, fysioterapeut og ergoterapeut.

 

Demenskoordinator

Er organisert i hjemmetjenesten i en 70% stilling. Koordinatoren fungerer som et bindeledd mellom fastlege og aktuelle kommunale tilbud. Det trengs ingen henvisning eller søknad for å etablere kontakt med koordinator / hukommelsesteam.

Demenskoordinator kan kontaktes på tlf.: 40 90 96 08 eller e-post: hanne.rustand@hole.kommune.no

Pårørendeskole

Arrangeres en gang hvert år for pårørende til personer med demens. Kurset går over 5 kvelder og er en møteplass for å dele erfaringer og kunnskap. Kurset er gratis og foregår på arbeidssenteret i Hole (Sundvollstranda).

For mer informasjon kontakt demenskoordinator: 40 90 96 08, eller e-post: hanne.rustand@hole.kommune.no

Samtalegrupper

Trenger du noen å dele dine erfaringer/ samtale med? I samarbeid med Ringerike og Jevnaker kommune arrangeres det samtalegrupper for personer med demens og deres pårørende. Tilbudet er gratis og gis etter behov.  

 

Dagsenter

Hole kommune har dagsentertilbud mandag- fredag på Hole bo- og rehabiliteringssenter. Målsettingen med tilbudet er å både å gi pårørende avlastning og å gi brukerne en meningsfylt sosial hverdag.Tilbudet skal bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem. Søknadskjema finner du her.

 

Arbeidslag i hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Hole kommune har etablert "arbeidslag" – en egen gruppe ansatte med høy faglig kompetanse innenfor demens, som sammen med demenskoordinator har ansvar for pleie og omsorgstjenester i hjemmet. Tilbudet gis etter vedtak på hjemmetjenester. Søknad om hjemmetjeneste finner du her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss