Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for 194/20 - Gjesvold Søndre - Fekjærveien legges ut på høring- har du innspill?

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet denne saken i sitt møte den 23/03/2020.

Rådmannens forslag til vedtak
Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Gjesvold Søndre, med plankart datert 05.11.2019, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 14.01.2020, ut til offentlig ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. ledd.

Plan- miljøutvalget vedtok å legge ut planforslaget på høring og offentlig ettersyn slik planforslaget nå foreligger.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til

postmottak@hole.kommune.no innen tirsdag 5. mai 2020. Merk brevet/mailen med saksnr. 18/1896.

Som følge av korona-situasjonen vil det ikke bli tilgjengeliggjort fysiske eksemplarer for gjennomlesing på Hole Herredshus og Hole bibliotek.

Sakspapirene finner du her

Eventuelle spørsmål kan rettes til arealplanlegger Ingri Thingelstad: ingri.thingelstad@hole.kommune.no

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss