Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for Dronninggård er vedtatt 2.11.2020

Kommunestyret har fattet følgende vedtak i sak 070/20 den 2.11.2020:

I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for Dronninggård med følgende nye bestemmelser slik som vist på vedlagte plankart datert 09.05.2018, og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 23.09.20 med følgende endringer vedtatt i kommunestyret 02.11.2020:

Nye bestemmelser:

§ 3-2. Byggehøyder (BBB1-BBB5)

b) BBB1:

Mønehøyder skal ikke på noe punkt av fasaden overstige kote 108,7 moh.

Gesimshøyder skal ikke på noe punkt av fasaden overstige kote 106,0 moh.

c) BBB2:

Mønehøyder skal ikke på noe punkt av fasaden overstige kote 110,3 moh.

Gesimshøyder skal ikke på noe punkt av fasaden overstige kote 107,6 moh.

d) BBB3:

Mønehøyder skal ikke på noe punkt av fasaden overstige kote 111,9 moh.

Gesimshøyder skal ikke på noe punkt av fasaden overstige kote 109,2 moh.

e) BBB4:

Mønehøyder skal ikke på noe punkt av fasaden overstige kote 110,5 moh.

Gesimshøyder skal ikke på noe punkt av fasaden overstige kote 107,8 moh.

f) BBB5:

Mønehøyder skal ikke på noe punkt av fasaden overstige kote 109,1 moh.

Gesimshøyder skal ikke på noe punkt av fasaden overstige kote 106,4 moh.

Bebyggelsen i BBB5 skal trappes ned mot nabobebyggelse i sør.

§ 3-1. Boliger, blokkbebyggelse (BBB1-BBB5)

c) Utbygging skal skje i ett byggetrinn.

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er onsdag 2. desember 2020. Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

Saksdokumentene finner du her

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss