Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for etablering av minnested på Utøyakaia er vedtatt

I møte 14.05.2020, sak 013/20, gjorde kommunestyret følgende vedtak:

  1. I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for nasjonalt minnested på Utøyakaia slik som vist på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse

  2. I medhold av Pbl § 12-14 oppheves detaljplan for Utøystuen, PlanID 201301.

  3. Det skal tas prøver av vannkvaliteten før oppstart av anleggsarbeidet samt under anleggsarbeidet ved vanninntak og i springen i boliger/hytter i influensområdet. Det skal i tillegg tas prøver i en referansesituasjon i Tyrifjorden utenfor influensområdet. Tiltakshaver skal sikre at vannforsyning har vannkvalitet som ikke er forringet som følge av mudringen og anleggsarbeider på land. Kravene skal innarbeides i program for bærekraftig byggeplass og drift, der aktuelle avbøtende tiltak skal listes opp.

    Det kan klages på vedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 8. juni. Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

     

     

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss