Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for for ny vannforsyning til Oslo er vedtatt

Detaljplanen for ny vannforsyning til Oslo ble vedtatt av Holes kommunestyre den 17. juni, sak 031/19. Planen er vedtatt i medhold av Pbl. § 12-12.
Planområdet er delt i to. Det ene området gjelder Fjulsrudveien mellom Fv285 og Lier kommune. Det andre planområdet gjelder hensynssone fra kote +100 og nedover i en bredde på 500 m mellom grensene mot Lier og Bærum på Sollihøgda.

Den vedtatte planen kan du lese her.

Du kan klage på vedtaket i medhold av Pbl. § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI.

En eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss