www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Detaljplan for Løkenenga vest II er vedtatt

Kommunestyret har fattet følgende vedtak i sak 028/21 den 31.05.2021:

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljplan for Løkenenga vest II – PlanID 202009 – som vist i planbestemmelser, og plankart og planbeskrivelse datert 12.04.2021.

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er fredag 25. juni 2021, som er tre uker etter at planvedtaket kunngjøres i Ringerikes blads papirutgave fredag 4.juni 2021.

Klagen stiles til Statsforvalteren i Oslo og Viken, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

Saksdokumentene finner du her.

 

 

 

Del dette:

Skjema