Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for minnesmerke på Utøyakaia - høring og offentlig ettersyn

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet denne saken i sitt møte den 18/11/2019.

Rådmannens forslag til vedtak:

1.       Forslag til detaljregulering for nasjonalt minnesmerke ved Utøyakaia, PlanID 0612 201707 legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl. § 12-10 på følgende vilkår:

a)      Redegjørelse fra tjenesteområde Helse sin kartlegging av hjelpebehovet til befolkningen i området og tilbakemeldinger på hvordan hendelsene i kjølvannet av 22. juli 2011 har påvikret lokalmiljøet skal følge saken til høring sammen med planforslaget.

2.       Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre nødvendige justeringer i kart og bestemmelser som følger av vedtaket og legge planen ut til offentlig ettersyn.

Ved endelig vedtak av planen oppheves samtidig Reguleringsplan for Utøystuen, PlanID 0612 201301.

Plan- miljøutvalget vedtok å legge ut planforslaget på høring og offentlig ettersyn slik planforslaget nå foreligger.

MERK:
Ved en inkurie står det i saksfremlegget (side 15) at oppført konstruksjon for minnested kan ha en makshøyde på 4 meter over nederste trappetrinn. Dette er feil, det riktige er 3 meter. (I reguleringsbestemmelsene står det 3 meter – § 3.2.2, side 3)

Høringsfristen endres fra 10. januar 2020 til 17. januar 2020.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til postmottak@hole.kommune.no. Merk brevet/mailen med saksnr. 17/1177.

Et eksemplar av planforslaget er tilgjengelig for gjennomlesing på Herredshuset.

Eventuelle spørsmål kan rettes til arealplanlegger Ingri Thingelstad: ingri.thingelstad@hole.kommune.no.

Åpen dag - informasjonsmøte
I henhold til krav om medvirkning i planprosessen har vi åpen dag om planforslaget og planprosessen.

Mandag 9. desember 2019, kl. 16:00 - 20:00 på Hole herredshus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss