Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for Røyseveien 32 er vedtatt

Kommunestyret har fattet følgende vedtak i sak 026/21 den 31.05.2021:

«I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for Røyseveien 32 (planid 202003) slik som vist på vedlagte plankart og planbeskrivelse datert 06.04.2021, og planbestemmelser datert 26.04.2021 med følgende endring i § 1.2.3: antall parkeringsplasser per boenhet inkludert gjesteparkeringsplasser økes fra 1,0 til 1,2.»

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er fredag 25. juni 2021, som er tre uker etter at planvedtaket kunngjøres i Ringerikes blads papirutgave fredag 4. juni 2021.

Klagen stiles til Statsforvalteren i Oslo og Viken, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

Saksdokumentene finner du her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss