Kommunestyret fattet i møte den 12.6. 2017  i sak 031/17 følgende vedtak:

"I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for Tyrifjorden Brygge II – PlanID 201401 – slik som vist på plankart datert 2.6. 2017 og bestemmelser datert 12.06.2017, og planbeskrivelse datert 23.10.2014.

Reguleringsbestemmelsene § 4.8 andre setning endres til: Det benyttes busker som blir inntil 2 m høye for ikke å stenge utsikten mot fjorden fra BOP1".

Du kan klage på dette vedtaket. Eventuell klage sendes skriftlig innen 14. juli 2017.  Klagen stiles til Fylkesmannen i Buskerud, og sendes via Plan- og miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no.

Saksdokumentene finner du her.