Detaljplan Lerfaldet Næringsområde- vedtak om offentlig ettersyn

Forslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tråd med vedtak den 16.10.2017.

Planområdet Lerfaldet Næringsområde på Sollihøgda omfatter eksisterende næringsområde med noe utvidelse, boligarealer, vegarealer og skiløypetrasè.

Evt. merknader til planforslaget sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no innen 23.desember 2017.

Evt spørsmål kan rettes til Hilde Bendz, tlf 32 16 11 00

Planen finner du her