Planområdet ligger på Røyse i et felt avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan.

Frist for innspill 
Evt. merknader til planforslaget sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no.

MERK: Ny frist 22. september 2023.

Evt. spørsmål kan rettes til Simon Steinsvik, e-post: simon.steinsvik@hole.kommune.no

Saksdokumentene finner du på kommunens innsynsløsning