Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljregulering Hole ungdomsskole - høring og offentlig ettersyn

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet planforslaget for utvidelse av Hole ungdomsskole i sitt møte den 18/11/2019. Følgende vedtak ble fattet:

“Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Hole ungdomsskole, med plankart datert 29.10.2019, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 01.11.2019, ut til offentlig ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. ledd.”

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til postmottak@hole.kommune.no innen 10. januar 2020.

Merk brevet/mailen med saksnr. 19/591.   

Et eksemplar av planforslaget er tilgjengelig for gjennomlesing på Herredshuset.  

Informasjonsmøte                                                       
Du kan få mer informasjon om planprosessen ved å komme på informasjonsmøte:

  • Dato: 4. desember 2019
  • Tid: kl 18.00
  • Sted: Hole ungdomsskole, Koksrudveien 10.

Eventuelle spørsmål kan rettes til arealplanlegger Ingri Thingelstad: ingri.thingelstad@hole.kommune.no.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss