Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljregulering Hole ungdomsskole - varsel om oppstart og utvidelse av planområde

Hole kommune ønsker å bygge ut Hole ungdomsskole og har derfor startet opp arbeidet med detaljregulering. Reguleringsplanen skal tilrettelegge for en fremtidig utvidelse av skolen fra en 3-paralleller til en 6-paralleller. I første omgang skal skolen utvides til en 4-paralleller. COWI AS er konsulent for reguleringsplanarbeidet. Prosjektering vil foregå delvis parallelt med planarbeidet og gjennomføres av kontrahert arkitekt.

Oppstart av planarbeidet ble varslet i mai 2019, men fordi planområdet utvides varsles det nå til nye berørte grunneiere/naboer og relevante offentlige organer. Formålet med utvidelse av planområdet er å sikre areal til en mer trafikksikkerløsning for foreldrekjøring, kombinert med busslomme og gang- og sykkelvei langs Viksveien.

Detaljreguleringen tilpasses den utformingen som avklares i det pågående skisseprosjektet. Planområdet er 53,1 daa stort.

Planforslaget er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning uten planprogram. For denne skoleutvidelsen er det spesielt viktig å se på naturmangfold, trafikksikkerhet og hensynet til matjord.

Dette brevet sendes til alle grunneiere og naboer som ikke tidligere er varslet, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Innspill sendes innen 25.9.2019 til COWI AS v/Liv Siri Syvertsen, til e-post: LSSY@cowi.com

I forbindelse med offentlig ettersyn av planen, senere i planprosessen, har man også mulighet til å komme med innspill. Hole kommune skal i tillegg organisere informasjonsmøte hvor alle interesserte får anledning til å delta.

Ved spørsmål om byggeprosjektet kan disse rettes til prosjektleder Knut Magne Mork, til e-post: kmm@psju.no

Her ser du plangrensene.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss