Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å sikre hjemmel til etablering av minnested etter terrorangrepet 22. juli 2011. Reguleringsplanen skal baseres på et skisseprosjekt som viser hvordan det nasjonale minnestedet skal utformes. Utformingen av minnestedet skal gjennomføres etter viktige føringer for minnestedet og prosessen definert i Statsbyggrapporten «Vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia», 15. juni.

I reguleringsplanprosessen skal medvirkning og involvering av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, AUF, naboer og andre lokale interesser, vektlegges og videreføres fra forrige fase.

Reguleringsplanen skal også tilrettelegge for tilhørende tiltak som ivaretar tilgjengelighet, trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Løsninger for dette skal utvikles i dialog med Statens vegvesen, fylkeskommunen og Hole kommune.

Invitasjon til åpent informasjonsmøte
Statsbygg inviterer til åpent informasjonsmøte.
Hvor: I aulaen på Sundvollen oppvekstsenter
Når: Tirsdag 16. januar klokken 19.00
Her vil du få mer informasjon om planarbeidet og en presentasjon av forslag til planprogram.

Les brevet fra Statsbygg her

Les forslag til planprogram her