Årsrapporten er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret. Rapporten gir opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Årsrapporten er et utfyllende supplement til informasjonen som gis i årsregnskapet.

Regnskapet ble formelt avlagt 21. februar 2022 og viser økonomiske oversikter og noter knyttet til driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet. 

Årsrapporten for 2021 kan du lese her.

Årsregnskap for 2021 kan du lese her.