Kommunestyret behandlet rådmannens budsjettforslag for 2019 og fireårig økonomiplan den 10. desember. De vedtok rådmannens budsjettforslag som det fremgår av kap. 7.2.1 budsjettskjema 1a og 1b drift, men med følgende endringer:

 1. Økonomiplanens første år  gjelder  som årsbudsjett  for 2019.                                    
 2. Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 vedtas som det fremgår av kap.  7.2.1 budsjettskjema 1a  og 1b Drift, med følgende endringer:                                                                                                                  .
  1. Skatt på inntekt og formue settes til  kr 243.341.000,-  i 2019. 
  2. Renteutgifter lån setter til kr 8.895.000,- i 2019                                                 
  3. Avsetning til  disposisjonsfondet settes til  kr 5.000.000,- i 2019                                                                                                                           .                                                                                                                          
  4. Eiendomsskatten settes til  kr 0,- i 2019.
  5. Det innføres gratis halleie for alle barn og ungdom i Hole under 18 år fra 1. januar 2019, budsjettvirkning kr 275.000,- i 2019.
  6. Strømregning på Sollihøgda skistadion, Kleiva skistadion og Sentralidrettsanlegget på Svensrud (uteområder, Holehallen  og Klubbhuset) stiles til Hole kommune fra 1. januar 2019, budsjettvirkning kr 325.000,- i 2019.
  7. Idrettsmidler til fordeling av Hole idrettsråd øker med kr 50.000,-, budsjettvirkning kr 50.000,- i 2019
  8. Hole Bibliotek får økt stillingshjemmel med 20 % og økt driftsmidler på kr 50.000,- fra 1. januar 2019, budsjettvirkning kr 200.000,- i  2019.
  9. Hole kirkelige fellesråd får økt stillingshjemmel på 20 % fra 1. januar 2019, budsjettvirkning kr 150.000,- i 2019
   Rammene gis som netto utgiftsramme, dvs. etter fradrag av de inntekter og innbetalinger som er direkte henførbart til rammeområdet. Endingene etter punkt e. til i. innarbeides i hele økonomiplanperioden.
 3. Eiendomsskatt i Hole avvikles.
 4. Restsum på Formannskapets disposisjonskonto 2018 overføres til Formannskapets disposisjon i 2019.
 5. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i tråd med budsjettdokumentet kap. 11 Kommunale gebyrer og egne gebyrreglementer for Plan, oppmåling og byggesak samt gebyrregulativ for VA (vann og avløp) vedlegges.
 6. Rådmannen har fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjøret med kr.10.293.000 inkl. sosiale avgifter på tjenesteområdene samt disponere pensjonsavsetninger.
 7. Investeringsbudsjettet vedtas med brutto investeringsutgift på kr 23.000.000 fordelt med kr. 17.800.000 på ikke-rentable investeringer og kr. 5.200.000 på rentable investeringer. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt og planlagt finansiering.
 8. For finansiering av investeringsbudsjettet for 2019 vedtas følgende låneopptak:
  1. Låneopptak til investeringer kr. 20.429.000
  2. Låneopptak til videreutlån (Startlån fra Husbanken) med inntil kr. 10.000.000.
  3. Avdrag betales iht. ordinær nedbetalingsplan for det enkelte år.
  4. Lånene tas opp som serielån.
  5. Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere lånevilkår jf. reglement for gjelds- og finansforvaltningen.
    
 9. Det gjennomføres et prosjekt med frivillige lag og foreninger for å tilrettelegge for friluft gjennom kulturlandskap, skog og i strandsonen. Det legges spesielt vekt på å vise frem Kulturminner i Hole.
  Prosjektet inneholder skilting, tilgjengeliggjøring og andre tiltak for å gjøre innbyggere og besøkende oppmerksomme på og velkomne til Holes rike kulturarv og flotte natur.
  Kulturminner som blant andre bør prioriteres er helleristningene ved Sundvollen, Bønsnes kirke, gravfeltet ved Frøyshov, Halvdanshaugen, Helgelandsmoen leir og Gygra ved Krokskogen
 10. Kommunestyret gir rådmannen og de ansatte ros for det effektiviseringsarbeidet som har skjedd etter at kommunen kom inn i Robek. Kommunestyret ber rådmannen og ansatte om å fortsette det viktige effektiviseringsarbeidet, særlig innenfor administrasjonen.