Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
shutterstock_247302208[1]

Pleie- og omsorgstjenester

Pleie- og omsorgstjenester i Hole kommune omfatter forebyggende tjenester og mestring, hjemmetjenester, omsorgsbolig med bemanning, rehabilitering/korttidsplasser og sykehjemsplass. Kommunen kjøper andre spesialplasser etter behov.

Forebyggende og rehabiliterende team

Forbyggende og rehabiliterende team har ansvaret for to tjenester. Den ene tjenesten er tilbud om forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 82 år. Den andre tjenesten er  hverdagsrehabilitering som har som formål å bedre brukerens funksjonsevne basert på dagliglivets aktiviteter. Teamet kan kontaktes på hverdagsrehab@hole.kommune.no.

Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Hole samarbeider med fastlegene om utredning og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Teamet består av kommunelege, helsefagarbeidere, fysioterapeut og ergoterapeut. Leder av teamet er demenskoordinator som er tilknyttet hjemmetjenesten.
Demenskoordinator kan nås på tlf 40 90 96 08 eller epost: hanne.rustand@hole.kommune.no

 

MS team

Består av tverrfaglig sammensatt av personell fra pleie- og omsorgsavdelingen og tjenester for funksjonshemmede. Teamet har vært i drift siden 2014. Bakgrunnen er at Hole kommune har en overhyppighet av personer med diagnosen Multippel sklerose. Målsettingen med teamet er at de er et lavterskeltilbud til personer med Multippel sklerose, og deres pårørende. Teamet kan kontaktes på holeMSTeam@hole.kommune.no

Kreftkontakt/palliativ sykepleier

Hole kommune har i en årrekke hatt Kreftkontakt som koordinerer behandling til kreftsyke i kommunene og bistår pasienten og dens pårørende i en vanskelig situasjon. Kreftkontakten er spesialsykepleier som er knyttet til hjemmetjenesten. Kreftkontakten kan kontaktes på telefon 409 11 050.

Middagsombringning

HJEMMEL:

 Matombringing er ikke en lovpålagt tjeneste.

FORMÅL:

At kommunens innbyggere har tilfredsstillende ernæringsstatus tross manglende evne til å ivareta eget ernæringsbehov.

OMFANG/VIRKEOMRÅDE

Hjemmeboende brukere som etter kartlegging er vurdert til ikke å klare å opprettholde god/tilfredsstillende ernæringsstatus.

Tjenesten skal bidra til at den enkelte innbygger kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

KRITERIER:

 • Brukeren klarer ikke å tilberede og tilrettelegge varme måltider.
 • Er, eller er i fare for å bli feil- eller undernært.
 • Har ingen eller lite nettverk som kan hjelpe til med middagslaging.  
 • Har behov for beriket måltid.
 • Dersom bruker har behov for hjelp til å varme middag, må det søkes om. Bruker må gå til anskaffelse av microovn.

TJENESTENS INNHOLD:

Brukere får tilkjørt ferdig tilberedte og vakuumpakket middager som hanun selv kan varme.

KOSTNADER:

Bruker betaler en egenandel pr. porsjon og satsen fastsettes av kommunestyret

 

 

 

Trygghetsalarm

HJEMMEL:

Vurderes trygghetsalarm som en nødvendig tjeneste gis det vedtak som en del av praktisk bistand med hjemmel i Helse og omsorgstjensteloven § 3-2 punkt 6, bokstav a.

FORMÅL:

At kommunens innbyggere skal oppleve økt trygghetsfølelse i eget hjem ved å kunne kontakte helsepersonell.

MÅL:

Trygghetsalarm skal kunne bidra til økt trygghet og at bruker kan bo trygt i egen bolig eller omsorgsbolig så lenge som mulig

KRITERIER:

 • Søker bor eller oppholder seg i Hole kommune
 • Søker er utsatt for fall
 • Føler utrygghet for egen bosituasjon

TJENESTEMOTTAKER:

 • Søker må tillate montering av nøkkelboks ved hovedinngang/ ytterdør, samt skaffe til veie nøkkel som skal oppbevares i nøkkelboksen
 • Fremkommelig vei frem til bolig
 • Erstatte alarm/ alarmsmykke ved tap eller ødeleggelser
 • Varsle hjemmetjenesten ved reiser og lengre fravær

TJENESTENS INNHOLD:

Døgnkontinuerlig trygghetstjeneste- via DORO. Når alarmen utløses, kontakter Doro hjemmetjenesten, som rykker ut til den som har bedt om hjelp.

EGENBETALING:

Nivå av egenbetaling fastsettes av kommunestyret.

Hjemmehjelp

HJEMMEL:
Helse- og omsorgstjensteloven §3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

FORMÅL:
Sikre god samhandling og ansvarsoverføring ved innvilgelse av praktisk bistand hjemmehjelp

MÅL:
Sikre at nødvendige oppgaver som  basal rengjøring ivaretas som et tiltak for å bidra til at brukeren kan bo hjemme lengre.

OMFANG/VIRKEOMRÅDE
Tjenesteområde Pleie, rehabilitering og omsorg

ANSVAR:
Tildelingsteam og ansvarshavende i hjemmetjenesten.

BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Praktisk bistand utføres i hjemmet til personer som selv ikke klarer å utføre basal rengjøring. Målet er å beholde en høy grad av egenomsorg, slik at søker kan bo hjemme så lenge som mulig. Ved tildeling av praktisk bistand legges det vekt på hvilke oppgaver søkere på grunn av helseplager ikke kan gjøre selv på. Antall timer er behovsprøvd.

TILDELINGSKRITERIER

 •  Søker bor eller midlertidig oppholder seg i Hole kommune
 • Søker klarer ikke å ivareta renholdoppgaver og er helt eller delvisavhengig av hjelp fra andre grunnet nedsatt funksjon.
 • Når søker bor sammen med andre husstandsmedlemmer, gjøres en helhetsvurdering av husstandens situasjon.
 • Behov for praktisk bistand i hjemmet vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå(IPLOS).

FORHOLD SOM IKKE GIR RETT TIL PRAKTISK BISTAND

 • Det ytes ikke praktisk bistand til oppgaver søkeren kan gjøre selv
 • Der søknaden kun er begrunnet i behov for sosial kontakt.
 • Der andre husstands-medlemmer kan utføre den aktuelle oppgaven.

TJENESTEN INNEHOLDER IKKE FØLGENDE:

 • Hovedrent
 • Vask av vinduer
 • Rengjøring eller vask av sengetøy etter gjester.

TJENESTENS INNHOLD:

 • Hjelp til renhold. Det kan ytes hjelp til rengjøring, gulvvask, støvsuging og støvtørking med inntil 1 gang hver 2. uke.
 • Ved høytider og ferier kan intervallet endres.
 • Det kan ytes hjelp til sengeskift.
 • Det kan ytes hjelp til enkel oppvask/igangsetting av oppvaskmaskin, innvendig vask av kjøleskap/mikrobølgeovn, og hjelp til klesvask.
 • Unntaksvis kjøp av dagligvarer når bruker ikke er i stand til å handle på egen hånd i butikk eller på nett, og når bruker ikke har pårørende eller nettverk som kan bistå han/hun med dette. Videre er det en forutsetning at bruker ikke er i stand til å nyttiggjøre seg Frivilligsentralens tilbud om handlebuss.

BRUKERS ANSVAR:

 • Må være tilstede når tjenesten utføres
 • Sørge for å ha nødvendig og tilpasset utstyr
 • Tilrettelegge hjemmet slik at tjenesten kan utføres på en forsvarlig måte,jfr. Arbeidsmiljølovens § 4-4.
 • Hunder og andre husdyr holdes adskilt fra de ansatte.
 • Rydde snø og strø privat vei, slik at veien er farbar.
 • Ansatte fra hjemmetjenesten behandles med respekt

EGENBETALING:

Egenbetaling følger "Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester" og vedtatte kommunale satser. Beløpet vil bli beregnet på grunnlag av husstandens samlede nettoinntekt.

 

 

Dagsenter

Målsettingen med tilbudet er å gi både pårørende en avlastning, og å gi brukerne en meningsfylt sosial hverdag. Tilbudet skal bidra til at brukerne kan bo lengre i eget hjem, og sammen med sin familie.

Dagsenteret er pt. på Vik torg.

Tildelingskriterier

HJEMMEL:

 Dagaktivitetstilbud er en ikke lovpålagt tjeneste, men kommunen er pliktig til å opprette et faglig forsvarlig tjenestetilbud tilpasset den enkelte jfr. § 3-2 6 d, § 3-3 kommunale Helse og Omsorgs-tjenester. For mange er dagtilbud det tjenestetilbudet som er helt nødvendig for at vedkommende skal kunne bo i egen bolig.

FORMÅL:

Dagtilbud benyttes aktivt som et ledd i å tildele tjenester på beste effektive omsorgsnivå, og skal gjøre det mulig å bo lengst mulig i eget hjem. Tilbudene skal bidra til å gi nødvendige bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons –og mestringsevne, og for å forebygge helsesvikt. Dagtilbud skal bidra til psykososialt velvære ved bruk av aktiviteter, måltidsfellesskap og annet sosialt samvær.

ANSVAR:

Dagsenteret er organisert under hjemmetjenesten.

MÅLGRUPPE:

Mennesker som av ulike årsaker har behov for sosialt samvær, tilrettelagt måltid og trening.

KRITERIER:

 • Tildeling på individuelt grunnlag basert på en helhetlig faglig vurdering, hvor målet er at bruker skal kunne fungere og bo lengst mulig i eget hjem.
 • Tjenesten tildeles til brukere som ikke kan nyttiggjøre seg av andre aktivitetstilbud i nærmiljøet.
 • Avlastningstilbud for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver

TJENESTENS INNHOLD:

 • Ulike ute- og inneaktiviteter
 • Transport ved behov
 • Frokost
 • Middag
 • Fellestrim
 • Sosialt samvær

Kostnader: Det er en egenbetaling for dagsenter og bruk av transport kommer i tillegg. Dersom tjenesten gis som en avlastende tjeneste, er det kostadsfritt

Dagsenter for personer med kognitiv svikt

HJEMMEL:

Lov om kommunale. helse- og omsorgstjenester kap 3 § 3-1 og § 3-2 pnkt 7  som omhandler dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

FORMÅL:

Dagtilbud benyttes aktivt som et ledd i å tildele tjenester på beste effektive omsorgsnivå, og skal gjøre det mulig å bo lengst mulig i eget hjem. Tilbudene skal bidra til å gi nødvendige bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons –og mestringsevne, og for å forebygge helsesvikt. Dagtilbud skal bidra til psykososialt velvære ved bruk av aktiviteter, måltidsfellesskap og annet sosialt samvær.

AKTIVITET/ BESKRIVELSE:

MÅL:

 • Gi hjemmeboende personer med kognitiv svikt et tilbud som bidrar til økt livskvalitet.
 •  Vedlikeholde funksjonsnivå for å kunne bo lengst mulig hjemme.
 • Skape et meningsfylt og hjemmekoselig samvær i et rolig og trygt miljø.
 • Avlastning for pårørende.

MÅLGRUPPE:

Hjemmeboende personer med kognitiv svikt uavhengig av alder og sykdomsfase.

KRITERIER:

 • Har kognitiv svikt, er under utredning for demens eller har en demens diagnose.
 • Kan ha nytte og glede av sosial stimulering og aktivitet i felleskap med andre.
 • Brukeren er mobil.
 • Tildeling på individuelt grunnlag basert på en helhetlig faglig vurdering, hvor målet er at bruker skal kunne fungere og bo lengst mulig i eget hjem.
 • Tjenesten tildeles til brukere som ikke kan nyttiggjøre seg av andre aktivitetstilbud i nærmiljøet.
 • Avlastningstilbud for pårørende med tyngende omsorgsoppgaver.

ANSVAR:

Tildelingsteamet og hjemmetjenesten

TJENESTENS INNHOLD

 • Transport
 • Frokost
 • Middag
 • Ulike ute- og inne aktiviteter tilpasset den enkelte

KOSTNAD:

Bruker betaler en egenandel for dagsentertilbud. Dersom bruker trenger transport, kommer dette i tillegg. Dersom tjenesten gis som avlastning, er tjenesten gratis.

Hverdagsrehablitering

BEGREPSAVKLARING:

 • Tidsavgrenset rehabilitering hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos bruker.
 • Et tverrfaglig team foretar systematisk kartlegging.  I samarbeid med bruker utarbeides det mål for hva bruker synes er viktig, for å mestre sin hverdag.
 • Målene brukeren har satt, vil være utgangspunkt for rehabiliteringen og det jobbes sammen med brukeren  for å nå målene.

ANSVAR:

Tildelingsteamet og hverdagsrehabiliteringsteamet.

TILDELINGSKRITERIER:

 • Tildeling av tjenesten vurderes individuelt, ut fra diagnose, motivasjon, potensiale for opptrening og mestring
 • Akutt funksjonsfall (etter utredning og evt. behandling av årsak)
 • Gradvis redusert funksjonsfall.

Tjenesten er tidlig forebygging og tilbys derfor ikke personer med:

 • Langtkommen, progredierende fysisk og psykisk sykdom.
 • Kognitiv svikt som hindrer forståelse av mål og instrukser.

MÅLET MED HVERDAGSREHABILITERING:

 • Målet til hverdagsrehabiliteringen er at bruker skal gjenvinne og opprettholde funksjoner i dagliglivets aktiviteter
 • At tiltaket skal bidra til at bruker kan bo trygt i eget hjem så lenge som mulig

MÅLGRUPPE:

 • Eldre hjemmeboende og voksne (18+) med funksjonssvikt som gir utfordring i utførelse av hverdagsaktivitet
 • Hjemmeboende m/hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm, enten som tar kontakt for første gang eller som allerede er i systemet – FOREBYGGENDE
 • Hjemmeboende med funksjonssvikt som har vært innlagt på sykehuset, og blir sendt rett hjem – REHABILITERENDE
 • Oppfølging av pasientene som kommer hjem, enten fra et rehabiliteringsopphold eller et korttidsopphold i institusjon

TJENESTEN ER KOSTNADSFRI

 

Omsorgsboliger

Kommunen har 24 leiligheter. Ved behov for pleie og omsorgstjenester eller praktisk bistand får brukerne dette fra henholdsvis hjemmesykepleien eller fra hjemmehjelpstjenesten.

BEGREPSAVKLARING:

Beboerne leier leilighet av Hole kommune. Det kan søkes om bostøtte. Tildeling til omsorgsbolig skal være et ledd i å tildele tjenester på laveste effektive omsorgsnivå. Det er ikke omsorgstjenester tilknyttet boligen, men beboere kan få tildelt pleie og omsorgstjenester på linje med andre hjemmeboende.

MÅL:

 • Å yte et godt tjenestetilbud på laveste effektive omsorgsnivå.
 • Å tilstrebe at brukerne skal kunne bo trygt i eget hjem så lenge som mulig.
 • Tildeling av omsorgsbolig kan bidra til å utsette behovet for langtidsplass i institusjon for brukere som har behov for bistand av hjemmetjenester, i de situasjoner hvor bruker mangler tilpasset bolig og eksisterende bolig vanskelig lar seg tilpasse det endrede funksjonsnivå.

MÅLGRUPPE:

Mennesker med et stort  behov for langvarige pleie- og omsorgstjenester, og som ikke har egnet bolig.

KRITERIER:

 • Bruker som har behov for pleie- og omsorgstjenester i hjemmet, har nedsatt funksjonsevne og som har bolig som ikke er egnet eller lar seg tilpasse det nedsatte funksjonsnivået.
 • Mulighet for fortsatt å bo i opprinnelig hjem med bistand fra hjemmebaserte tjenester skal være prøvd ut, og vurdert som utilstrekkelige for å ivareta søkers behov.
 • Nåværende bolig er utformet på en måte som gjør det vanskelig for søker å bo der, og utbedring eller endring i boligen anses å være en urimelig løsning.
 • Dagens boligsituasjon øker omsorgsbehovet.
 • Omsorgsbolig tildeles ut fra en samlet vurdering av søkerens situasjon.
 • Søker skal ha aktiv prøvd andre boligløsninger slik som kjøp eller leie av bolig på det åpne markedet. For å sikre at vi gir boliger til dem som trenger det, vurdere vi om søker er i stand til å skaffe seg bolig selv.

 

 

Hole bo- og rehabiliteringssenter - korttids- og langtidsavdeling

Korttidsavdelingen gir tilbud til brukere som har behov for planlagt og målrettet rehabilitering, og etterbehandling etter sykehusopphold. Personalet arbeider tverrfaglig og består av lege, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut og fysioterapeut. Korttidsavdelingen tar imot plass for kommunal øyeblikkelig hjelp.

Langtidsavdelingen gir tilbud om medisinsk behandling, helse – og omsorgstjenester til eldre som har et stort behov for døgnkontinuerlige helse – og omsorgstjenester som ikke kan gis i eget hjem.

Hole bo- og rehabiliteringssenter har samarbeid med stiftelsen Livsglede for eldre og gir tilbud til beboere og pasienter etter stiftelsens retningslinjer.

Bofellesskap for demente på Sundjordet

Har 12 plasser hvorav en plass er avsatt til avlastning. Bofelleskapet har fast bemanning. Boligen og tilbudet er tilpasset personer med demens som har begrenset behov for pleie, men som ikke klarer å bo i eget hjem.

Omsorgsstønad

LOVHJEMMEL:

 Helse og omsorgstjenesteloven. § 3-6 (kommunens  ansvar) / Pbrl. §§  2-1a og § 2-8 , i samsvar med Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, første ledd bokstav b (forsvarlighetskravet).

BEGREPSAVKLARING:

 • Omsorgsstønad er en økonomisk ytelse som kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid utover det som regnes som vanlig, og kan ytes i stedet for eller i tillegg til andre helse- og omsorgstjenester.
 • Forutsetningen er at søkeren utfører nødvendig omsorgsarbeid som tilsvarer de tjenestene kommunen ordinært yter i helse- og omsorgstjenesten.Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige uten omsorgsplikt  og foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

FORMÅL:

 • Bidra til forsvarlig omsorg for de som trenger hjelpen og samtidig legge til rette for at privat omsorgsyter som ønsker å yte omsorg, kan fortsette  med det.

MÅL:

 • En godtgjøring og anerkjennelse til de som utfører særlig tyngende pleie- og omsorgsarbeid for nærstående. Ordningen omsorgsstønad tar ikke sikte på å  gi lønn for hver arbeidet time.

MÅLGRUPPE:

 • Omsorgsstønad blir gitt til den som utfører omsorgsarbeidet. Ofte en nær pårørende som ektefelle, foreldre eller barn. Kan også være andre frivillige - uten omsorgsplikt.

VILKÅR:

 • Kommunen er ansvarlig for at brukere i kommunen har en faglig forsvarlig tjeneste og får dekket sine helsemessige behov. Det vil bli foretatt en individuell og skjønnsmessig vurdering.  Kompetansen til hver enkelt omsorgsyter vurderes uavhengig av alder.
 • For personer som har krav på tjenester etter Pbrl. § 2-1a og 2-8, vil det ikke være spørsmål om kommunen skal yte tjenester, men  hvilken tjenesteform som skal velges. I vurdering av en  eventuell  omsorgsstønad, kan kommunen ta hensyn  til kommunens økonomi.
 • Omsorgsyter har ikke rettskrav på å få tildelt omsorgs stønad selv om omsorgsmottaker fyller vilkårene i loven for å få tjenester.  Kommunen kan velge å sette inn andre tjenester for å lette omsorgsbyrden dersom tjenestemottaker fyller vilkårene helt eller delvis, og se på en eventuell omsorgsstønad som en del av det totale tjenestetilbudet
 • Både den som gir og den som trenger omsorg har rett til å søke om omsorgsstønad og klage på kommunen sitt vedtak i saken.
 • Om det ikke er søkt om Hjelpestønad fra NAV for privat tilsyn og pleie, må dette gjøres samtidig med søknad om omsorgslønn.  Kommunen kan ta hensyn til/gjøre fratrekk for innvilget hjelpestønad ved sin  behandling av søknad om omsorgsstønad. Omsorgsstønad og  hjelpestønad skal utgjøre en helhet, og sees i sammenheng med andre tjenester kommunen kan tilby. Tiden/antall timer tjenesteyter er innvilget pleiepenger, kan gå til fratrekk i utregning av omsorgsstønad.

KRITERIER:

 • Omsorgsyter må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid utover det som er vanlig. Forutsetningen er at søkeren utfører nødvendig omsorgsarbeid som tilsvarer de tjenestene kommunen ordinært yter i helse- og omsorgstjenesten. Momenter som kan tas i betraktning: 
 • Om søker arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller ofte avbrudd av nattesøvn
 • Om fordeling over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden
 • Om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • Om søker har omsorg for flere enn denne ene personen
 • Ved tap av inntekt  dersom søker må slutte helt eller delvis i sitt vanlige arbeid

TJENESTENS INNHOLD:

 • Kommunen kan selv, etter en individuell vurdering, avgjøre hvor mange timer det skal innvilges omsorgslønn for.
 • Utgangspunktet i vurderingen er hvor mange timer søker utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, og  hvor tyngende dette er.  For personer som ikke har omsorgsplikt vil dette være hvis omsorgsarbeidet  klart overstiger det som er rimelig å forvente. For foreldre til funksjonshemmede mindreårige barn vil det være omsorgsarbeid som klart overstiger vanlig omsorgspliktoppgaver.

EGENANDEL:

 • Det er ingen egenandel på tjenesten

 

 

 

Pårørendestøtte

Hole kommune gir pårørendestøtte til pårørende som yter omfattende omsorg til sine nærmeste. Pårørendestøtte er:

 • Opplæring, råd og veiledning ved behov
 • Pårørendeskole
 • Avlastning. Avlastning for omsorgsoppgaver kan gis i form av støttekontakt til den omsorgstrengende, dagsenter på Hole bo- og rehabiliteringssenter eller som avlastningsopphold på Hole bo- og rehabiliteringssenter.
 • Omsorgsstøtte. Mer informasjon om omsorgsstøtte, se neste avsnitt.

Søknadsskjema og informasjon om behandling av søknad finner du her.

 

Avlastning i institusjon

HJEMMEL:

 • Helse og omsorgstjensteloven § 3-2 første ledd nr 6 bokstav d
 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2.8

FORMÅL:

Avlastning i institusjon kan gis til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

OMFANG/VIRKEOMRÅDE:

Korttidsavdelingen - Institusjon

ANSVAR:

Tildelingssteamet - etter søknad.

MÅL:

 • At personer som utfører særlig tyngende omsorgstjenester skal få avlastning fra sine omsorgsoppgaver.

Beskrivelse av tjenesten:

 • Avlastningsopphold er et tidsbegrenset opphold i institusjon

Kriterier:

 • Søker må yte omsorgstjenester som er vurdert særlig tyngende og være i behov for avlastning. Denne vurderingen foretas av et tverrfaglig team og avlastningen skal bidra til at bruker kan bo lengst mulig i eget hjem.
 • Den som innvilges et avlastningsopphold bidrar i stor grad til at bruker på tross av sine fysiske/psykiske utfordringer kan fungere godt i eget hjem.
 • Vurderingen av avlastningsopphold på institusjon må ses i sammenheng med andre tjenester kommunen kan tilby som kan avlaste pårørende.

Egenbetaling:

 • Betalingsfri tjeneste.

 

 

 

Forskrift om rett til langtidsplass

HJEMMEL: 

Fastsatt av Hole kommunestyre 12.6.2017 med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30) § 3-2a andre ledd.

FORMÅL:

Formål Formålet med denne forskrift er å sikre kommunens innbyggere lik tilgang på langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester ved å gi kriterier for tildeling av slike tjenester. Denne forskrift gir videre regler for hvordan pasienter eller brukere skal følges opp i ventetid på slikt opphold eller slik bolig.

BEGREPSAVKLARING:

Definisjoner I forskriften her menes med: Heldøgns omsorg: Tjenester som dekker pasientens eller brukerens omsorgsbehov gjennom hele døgnet. Det skal være personell til stede som ved tilkalling kan være hos brukeren innen svært kort tid. Sykehjem: Helseinstitusjon som faller inn under forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav d, jf § 2, hvor det ytes heldøgns helse-og omsorgstjenester. Med langtidsopphold menes opphold i sykehjem på ubestemt tid.

 VIRKEOMRÅDE:

Denne forskrift gjelder for pasienter og brukere som oppholder seg i Hole kommune, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 § 3-1 første ledd, og som har behov for helse- og omsorgstjenester tilsvarende som i sykehjem.

LOVGRUNNLAG:

Lovgrunnlag Hjemmel for tildeling er lov om pasient- og brukerrettigheter (LOV-1999-07-02-63) §§ 2-1 a andre ledd (rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen) og 2-1 e første ledd (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig), jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30) §§ 3-1, 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c og 3-2 a. Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunen er pålagt å fastsette forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 ORGANISERING, ANSVAR OG MYNDIGHET:

Hvor mange langtidsplasser i sykehjem eller boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester kommunen disponerer skal til enhver tid framgå av kommunens internkontrollsystem. Enkeltvedtak i henhold til denne forskrift fattes av Hole kommune ved pleie, rehabilitering og omsorg.

KRITERIER FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester tildeles pasient eller bruker som etter en samlet individuell vurdering

1. har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester, og

2. er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av kognitiv svikt eller fysisk funksjonstap, og

3. ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov for helse- og omsorgstjenester i eget hjem. Noen av punktene trenger ikke å være kritiske i seg selv, men i kombinasjon kan de utløse omfattende behov for hjelp eller fare for uforsvarlighet i hjemmet. Andre relevante tiltak som tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud, utvidet hjemmetjeneste, rehabiliteringstjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd være utprøvd eller vurdert.

Dersom pasient eller bruker er vurdert å oppfylle kriteriene i 1., 2. og 3. ledd, skal opphold i sykehjem eller disposisjonsrett til bolig med særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester tildeles umiddelbart.

RETT TIL VEDTAK OM VENTELISTE PÅ LANGTIDSOPPHOLD:

Rett til vedtak om venteliste på langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Dersom pasient eller bruker fyller kriteriene i § 6, første ledd nr 1. 2. og 3., men kan få dekket sitt daglige behov for helse- og omsorgstjenester i eget hjem eller ved tidsbegrenset opphold i institusjon, vil pasienten eller brukeren har rett til vedtak om venteliste på langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns bemanning når

1. kommunen vurderer at utviklingen av helsetilstanden og / eller hjelpebehovet tilsier at pasienten eller brukeren vil være best tjent med et slikt tilbud, og

2. pasient eller bruker ønsker slikt tilbud. Kommunen skal i tilfeller som nevnt i 1.ledd fatte vedtak om hvorledes pasient eller bruker skal ivaretas fram til slikt opphold kan tildeles. Pasient eller bruker som bor hjemme og som har fått vedtak om venteliste jf. 1. ledd, skal få sitt tjenestebehov vurdert jevnlig, minimum hver 4 uke. § 8 Oversikt over brukere som venter på langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke pasienter eller brukere som har fått vedtak om venteliste jf § 7,1.ledd. Kommunen skal kontinuerlig vurdere om pasienter eller brukere på venteliste mottar forsvarlig helse- og omsorgstjenester.

KLAGE OG IKRAFTTREDELSE:

Klage Ved klage på enkeltvedtak etter denne forskrift, gjelder bestemmelsene i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient og brukerrettigheter kapittel 7. § 10 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2017.

 

Utredningsopphold i institusjon

HJEMMEL

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jfr. helse- og omsorgstjensteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

FORMÅL:

Tidsbegrenset opphold på institusjon med fokus på kartlegging av funksjonsnivå, ressurser og hjelpebehov. Vurdere behovet for/ iverksette medisinendringer og observasjon i forbindelse med medisinendringen.

MÅL:

Gjennomføre kartleggingene, samt vurdere disse og komme frem til hvilket behov bruker har for helse- og omsorgstjenester ut ifra et tverrfaglig samarbeid. Oppfølging av medisinsk behandling etter sykehusopphold eller oppstart av fastlege.

ANSVAR:

Tildelingsteamet og kortidsavdelingen.

MÅLGRUPPE:

Mennesker med behov for heldøgns tilsyn på grunn av redusert funksjonsnivå/ medisinsk grunn som gjør det nødvendig med observasjon/ målrettede tiltak over tid. Målet med oppholdet er å iverksette tiltak som gjør det mulig for bruker å gjennvinne/stabilisere sitt funksjonsnivå slik at vedkommende kan mestre hverdagen i eget hjem.

KRITERIER:

Det skal være vurdert behov for heldøgnspleie på institusjon, og vurdert at denne pleien ikke på en forsvarlig måte kan ivaretas av hjemmebaserte tjenester. Ved tildeling skal det både være en plan og en tidsavgrensning for oppholdet.

TJENESTENS INNHOLD:

 • Individuelt tilpasset tjeneste ut fra brukers funksjonsnivå og egenomsorgsevne, med mål om at bruker igjen kan mestre sin hverdag i eget hjem.
 •  Det blir foretatt en kartlegging av funksjonsnivå og egenomsorgsevne, samt utredning og observasjon.
 • Eksempelvis: ADL-funksjon, kognitiv funksjon, depresjonstest, samt gjennomføring av hjemmebesøk ev med ergo eller fysio for sjekk av funksjonsnivå der det er hensiktsmessig.
 • Dersom det blir vurdert at det er behov for et overføringsmøte, gjennomføres dette før utreise. Aktuelle fagpersoner innkalles til møte i forhold til eventuelt videre hjelpebehov og behov for tilrettelegging i hjemmet.

EGENANDEL:

Kommunen tar betalt etter forskrift om egenbetaling for helse og omsorgstjenester. Størrelsen på egenandelen fastsettes av staten.

 

 

 

Palliativt opphold i institusjon

HJEMMEL:

Pasient-og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jfr. helse-og omsorgstjensteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

FORMÅL:

God og verdig pleie og omsorg ved livets sluttfase.

ANSVAR:

Tildelingsteamet og korttidsavdelingen.

BEGREPSAVKLARING:

Palliativt opphold i institusjon ved livets slutt.

KRITERIER:

Tjenesten tildeles brukere som har behov for heldøgns- palliativ pleie og symptomlindring ved livets slutt. Pasientens og pårørendes ønske om å tilbringe sine siste dager på institusjon skal legges til grunn.

TJENESTENS INNHOLD:

Palliativ pleie og symptomlindring.

EGENBETALING:

Statlig regulert sats.

Dosepakk medikamenter

FORMÅL:
Sikre pasient riktig medisin, til rett tid og i rett form.

OMFANG/VIRKEOMRÅDE
Pasienten selv betaler for medisinene pakket i dosepose evt dosetten. Hjemmesykepleie til administrering og pakkingen av doseposen fra apotek, er ikke betalertjeneste.

ANSVAR:
Pasient inngår en medisinavtale med hjemmesykepleien. Pasient kan ha helt/delt ansvar med hjemmetjenesten om medisineringen.

AKTIVITET:
Når pasient av helsemessige årsaker ikke er i stand til å administrere egen medisinering, inngår dosepakk /dosett som en helsetjeneste i hjemmesykepleien.

 

 

 

 

 

 

Tildeling av støttekontakt

HJEMMEL:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse -og omsorgstjensteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

FORMÅL:

Formålet med støttekontakt/fritidskontakter å bidra til at de som selv ikke klarer å ha en aktiv, sosial og meningsfylt fritid kan få assistanse til dette.

MÅL:

Hindre sosial isolasjon og bidra til en meningsfull tilværelse  gjennom samvær og/eller aktiviteter sammen med andre.

KRITERIER:

 • Søkeren har psykiske, sosiale og/eller fysiske vansker, som igjen medfører nedsatt funksjonsevne i sosiale situasjoner.
 • Timene skal brukes på kultur og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, opplevelse og egenaktivitet.
 • Ordningen innvilges som hovedregel ikke på grunn av avlastningsbehov hos pårørende.
 • Beboere ved institusjoner med heldøgns bemanning og personer med 1:1 bemanning prioriteres som hovedregel ikke.

TJENESTENS INNHOLD:

 • Det er en fast person eller gruppe som gir bistand. Aktiviteter er avklart og danner grunnlag for innvilgelse av tjenesten.
 • Tjenesten skal vurderes og sees i sammenheng med fritidsaktiviteter kommunen ellers arrangerer.

GODTGJØRING STØTTEKONTAKT:

 • Kommunen betaler støttekontakten et fast beløp på kr 160,- pr. mnd. til dekning av egne utgifter under forutsetning at vedkommende har jobbet 6t/mnd.
 • Støttekontakten får lønn, samt kilometerdekning fra kommunegrensen (evnt. eget hjem hvis Holeinnbygger) til tjenestemottakers hjem/retur. Statens satser er pr 1.1.2021 4,03 kr/km
 •  Tjenesten er gratis, men bruker må selv betale for egne utgifter.

 

 

Søk om pleie- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til: Hole bo- og rehabiliteringssenter, Rudsødegårdsveien 22, 3531 Krokkleiva.

Alle søknader behandles av et tverrfaglig Tildelingsteam.

Behandling av søknad:
Når søknaden er mottatt, tar Tildelingsteamet kontakt med deg. Kartlegging og utredning foretas i samråd med deg som søker og eventuelt dine pårørende. Utgangspunkt for kartlegging er å oppnå størst mulig grad av selvstendighet i eget liv. Dette innebærer større fokus på hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi. Saken din blir så vurdert og behandlet i det tverrfaglige Tildelingsteamet. Det blir fattet et vedtak der det kommer frem om søknaden er innvilget eller avslått, samt omfang av tjenesten.

Klage på vedtak:
Dersom du ikke er fornøyd med et vedtak eller en avgjørelse som kommunen har fattet, kan du sende en klage til kommunen. Det blir vurdert om det er grunn for å gjøre endringer i vedtaket.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes til samme adresse.

Behandling av klage:
Hvis kommunen ikke finner grunn til å endre vedtaket, skal den oversendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Dersom kommunen finner grunnlag for å endre vedtaket, får du nytt vedtak.

Spørsmål om tjenester:
Har du spørsmål om tjenester hos PRO, kan du ta kontakt med oss på telefon 48 12 35 33 på hverdager mellom 8:00-15:00.

Du  finner søknadsskjema for ulike pleie- og omsorgstjenester her.

Plan for pleie- og omsorgstjenester 2014-2018

Demensplan 2040

Demensplan 2040 er en plan som beskriver noen sentrale tiltak for å bedre kommunens tilbud til personer med demens og deres pårørende. Målet er livskvalitet, tilrettelegge for aktivitet  og kunne bo lengst mulig hjemme. Planen finner du her.

Oversikt over lag og foreninger

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss