Sollihøgda utgjør et sammenhengende tettsted med om lag 350 innbyggere, som er delt mellom kommunene Hole og Bærum. I juni 2016 ble det fremmet innbyggerinitiativ fra Hole-siden av Sollihøgda om utredning av en grensejustering som ville samlet Sollihøgda i én kommune. Departementet har nå vedtatt at grensene ikke skal endres.

– Det er grunn til å tro at samling av Sollihøgda i én kommune ville kunne gitt noen positive gevinster. Samtidig har Hole kommune planer for videre utvikling av Sollihøgda som tettsted, som tilsier at det er uheldig å foreta en grensejustering. Etter en helhetsvurdering har vi derfor vedtatt ikke å endre grensen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fylkesmannen i Buskerud har utredet saken på oppdrag fra departementet og tilrådde at departementet ikke endret grensene. Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne før vedtaket ble fattet.

Les hele brevet fra departementet her