Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Endring av reguleringsplan - E16 Bjørum-Skaret

Hole kommune har mottatt forespørsel fra Statens vegvesen om å gjennomføre en mindre endring av den eksisterende reguleringsplanen "E16 Bjørum-Skaret", planID 201103, grunnet behov for å endre utformingen på det planlagte krysset på Skaret.

Vedlagt ligger beskrivelse av endringen fra tiltakshaver (vedlegg 1), kart som viser endringer (vedlegg 2), kart som viser både areal som kan tilbakeføres til formål skog og behov for anleggsområder (vedlegg 3), samt vårt saksfremlegg til kommunestyret i Hole den 14.12.2020 vedr. delegering av vedtaksmyndigheten tilhørende den mindre endringen.

Selve planendringen omfatter ikke endring av bestemmelsene, kun en eventuell justering. Endringene er i hovedsak på plankartet, slik vist gjennom vedlegg.

I tillegg til de tre vedleggene informerer vi også om hva tiltakshaver har sendt over til oss vedrørende hva endringene av kryssets utforming har å si for noen utvalgte temaer:

Fyllingsvolumer;

- Tiltaket utgjør ikke økte fyllingsvolumer sammenlignet med det maksimalt tillatte oppfyllingsvolumet i reguleringsplanen fra 2013. Volumene vil i all hovedsak benyttes til
veiformål – dvs. det er ikke aktuelt å øke deponeringen av overskuddsmasser i området i forhold til unntaket som Miljødirektoratet har gitt (ref. dokument D2_4520, s. 2)

Nitrogenrensing av avrenning:

- I vilkårene for fylkesmannens utslippstillatelse, skal entreprenøren – i samarbeid med byggherren – etablere et rensetrinn for rensing av nitrogenforbindelser, f.eks. et «våtmarksfilter». Med omregulert kryssløsning vil det være plass til dette rensetrinnet (våtmarksfilter) innenfor planens avgrensning, noe som utgjør en sikkerhet for å få gjennomført rensetrinnet på optimalt vis.

Naturtyper og bekkelukking:

- Rundt bekkefeltene i Holsfjordskråningen er det registrert en viktig naturtype - varmekjær edelløvskog. Forslaget til omregulert løsning innebærer at en større andel av massene blir plassert høyere oppe i Nordlandsdalen. Det resulterer i kortere bekkelukking av Nordlandsdalsbekken og at mindre arealer med edelløvskog berøres.

Det vises her til dokument D2_4520, nemlig Fylkesmannens vedtak om utslipp datert 27.08.2020, FMOV sin sak 2019/37405, SVV sin sak 18/251460. Relevant avsnitt fra side 2 angis her:

Når det gjelder sprengsteinsfyllingen i Nordlandsdalen skal det plasseres opp til 2,2 millioner m3 sprengstein i fyllingen. SVV har estimert at masser som skal benyttes til veiformål er beregnet til å være på 1,9 millioner m3. 0,3 millioner m3 av de 2,2 millioner m3 er overskuddsmasser fra prosjektet.

Miljødirektoratet har gitt unntak fra avfallsbestemmelsene i forurensningsloven for å plassere 0,3 millioner m3 sprengstein i forbindelse med veianlegget i Nordlandsdalen (vedtak gitt 05.07.2019).
 

På bakgrunn av den dokumentasjonen og de redegjørelsene tiltakshaver har sendt kommunen vurderer vi det slik at denne planendringen ikke vil ha særlige konsekvenser for omgivelsene, og at den er i tråd med hovedrammene i planen – spesielt med tanke på den allerede vedtatte planen og dens formål. Av dette igjen vurderer Hole kommune det slik at de endringene planen gir er av en slik grad at det kan defineres som en mindre endring jf. § 12-14 i plan- og bygningsloven.

Vi ber om snarlig tilbakemelding på disse foreslåtte planendringene.

Send mail til postmottak@hole.kommune, merk mailen med saksnr. 20/2279, dersom du ønsker å uttale deg.

Dokumenter i saken, se her.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss