Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Forslag til sletting av veinavn

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

 

Tidligere saksgang
På møtet i Navneutvalget 22.02.2021, sak N-012/21, ble det vedtatt å sende ønske om sletting av veinavnene Kari Hirans vei, Thorestigen og Gamlegata ut på høring.

Begrunnelsen er som følger:

  • Kari Hirans vei og Thorestigen

Veiene «Kari Hirans vei» og «Thorestigen» ligger i Grøndokka, og begge veiene er to svært korte tverrveier som ikke har noen eiendommer knyttet til veinavnet, selv om det totalt finnes sju eiendommer som har innkjøring fra de to veiene. «Kari Hirans vei» ligger mellom Lars Mikkelsens vei og Daniel Hansens vei, og «Thorestigen» ligger mellom Einar Sundøens vei og Blybergs vei.

w 9si 7kA 9CHkZwAAAABJRU 5ErkJggg==

Figur 1: Kari Hirans vei

KbqCtsAAAAASUVORK 5CYII=

Figur 2: Thorestigen

Det er fire eiendommer som har innkjøring fra Kari Hirans vei (Lars Mikkelsens vei 6 og 8, og Daniel Hansens vei 5 og 7), og tre eiendommer som har innkjøring fra Thorestigen (Einar Sundøens vei 3, og Blybergs vei 8 og 10). For disse sju eiendommene kunne administrasjonen i Hole kommune igangsatt omadressering ihht. de eksisterende veinavnene, men etter en foreløpig vurdering av det sannsynlige omfanget av denne omadresseringen ønsker Navneutvalget og administrasjonen heller en sletting av de to veinavnene, slik at dagens adresser på de sju eiendommene består.

Navneutvalget ønsker derfor at disse to veinavnene slettes fra matrikkelen.

  • Gamlegata

Veinavnet «Gamlegata» ble vedtatt av Hole kommune i 2015, sammen med veinavnet «Bygata», begge plassert mellom Bønsnesveien og Hundstadveien på Røyse. Bygata går igjennom By-gårdene, mens Gamlegata går fra Lilleby og opp til By-gårdene.

vJ 3LH B  3ty 8cSVOhhwAAAABJRU 5ErkJggg==

Etter at vedtaket av veinavnene «Bygata» og «Gamlegata» ble kunngjort ble det klart at veien «Gamlegata» ikke er som en fullverdig vei å regne, da den er beskrevet som kun en gårdsvei. Derfor gjorde administrasjonen om adresseringsvedtaket på de eiendommene som egentlig fikk tildelt adresse i Gamlegata (boliger på Smiubakken), slik at de fikk adresse i Bygata istedenfor.

Navneutvalget ønsker derfor at dette veinavnet slettes fra matrikkelen.

Du kan gi dine synspunkter på sletting av veinavnene
Eventuelle synspunkter på sletting av disse veinavnene skal være Hole kommune i hende innen fredag 09.04.2021, og sendes til: Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 RØYSE, eller på epost til postmottak@hole.kommune.no. Merk mailen/brevet med «Forslag til sletting av veinavn».

Videre saksgang
Når høringsfristen er ute, legges saken på nytt fram for Navneutvalget. Med bakgrunn i egne forslag, samt eventuelle innkomne forslag, behandles saken.
Etter at kommunen har fått eventuell tilrådning vedrørende sletting av veinavn sendes saken så over til Plan- og miljøutvalget, som fatter endelig vedtak om sletting av veinavnene.

Vedtaket kunngjøres deretter på Hole kommunes hjemmeside.

 

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss