Hva er en frivillighetskoordinator?

Frivillighetskoordinator er en brobygger mellom kommunen og de frivillige, og et bindeledd mellom de ulike frivillige organisasjonene som særlig vil arbeide for hjemmeboende eldre. Kommunen er opptatt av de eldres livskvalitet, og vi arbeider ut i fra reformen Leve hele livet der blant annet aktivitet, ernæringsrik mat og gode måltider står sentralt.

Arbeidet er inntil videre et prosjektet som tar utgangspunkt i ønsket om å kunne benytte seg av frivillig innsats rettet mot hjemmeboende eldre. Frivillighetskoordinator vil legge til rette for å lage gode systemer slik at frivillig innsats kan bidra til at hjemmeboende eldre får bedre helse og økt livskvalitet.

Vi jobber med tre innsatsområder

  • Måltidsvenn: frivillige som kommer hjem for å tilberede og spise et måltid sammen
  • Ringevenn: frivillige som ringer ca. en gang i uken for en prat 
  • Turvenn: frivillige som er turfølge og initiator for aktivitet

Tiltakene er individbasert og utføres i tett samarbeid med frivillige som har fått opplæring av prosjektleder og er registrert under tjenesteområde pleie- og omsorg.

Frivillighetskoordinator samarbeider tett med leder for Frivillighetssentralen i Hole. I tillegg har prosjektet opprettet en frivillighetskontakt i hjemmetjenesten som vil være et viktig bindeledd mellom hjemmetjenesten, frivillige og brukere.

Ønsker du hjelp i hverdagen eller er pårørende som ønsker hjelp, eller du er frivillig og vil gjøre noe for andre  - ta kontakt!

Tlf: 480 03 869 eller e-post:frivillighelse@hole.kommune.no