Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear

Fysioterapitjenesten

Fysioterapeutene jobber helsefremmende, forebyggende og behandlende for å gi innbyggerne størst mulig forutsetninger for å mestre eget liv, opprettholde og/eller forbedre fysisk funksjon. Fysioterapitjenesten er organisert under helseavdelingen. Du trenger ikke henvisning fra lege for å kontakte fysioterapitjenesten og tjenesten er ikke vedtakspliktig.

Fysioterapi til barn og unge 0-18 år

Tilholdssted: Helsestasjonen på Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse.
Tlf fysioterapitjenesten: 469 26 111 (helseavdelingen).

Kontaktpersoner:
Barnefysioterapeut Nina Bakken Jakobsen tlf. 930 99 073
Fysioterapeut Lena Søreide Lijkendijk tlf: 469 26 188
Barnefysioterapeut, spesialfysioterapeut i Rehabilitering  Martine Magnussen tlf: 477 19 264

Dersom du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut. Fysioterapitilbudet skal bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne. Målet er at du skal få en bedre hverdag, hvor du kan være så selvstendig og aktiv som mulig. Tjenestetilbudet er basert på en faglig vurdering med prioriteringsnøkkel. Tilbudets innhold og omfang, dvs. antall konsultasjoner / behandlinger og hyppighet, er basert på en faglig vurdering foretatt av den enkelte fysioterapeut. I samarbeide med bruker og familien iverksettes det tiltak tilpasset  behov.

Hvordan kontakter du fysioterapitjenesten:
Foreldre og instanser som bekymrer seg for barns utvikling, kan ta kontakt enten direkte med fysioterapitjenesten, via fastlege, helsesykepleier e i helsestasjons- eller skolehelsetjenesten eller via oppvekstteam i barnehage og skole.

Barnet trenger ikke ha noen diagnose for henvendelse.

Fysioterapeutene kan:

 • Undersøkelse, kartlegging og vurdering
 • Individuell trening og behandling
 • Rådgivning, veiledning og informasjon til foreldre eller foresatte og aktuelle samarbeidspartnere
 • Vurdering, søknad og tilpasning av hjelpemidler ved behov
 • Tilrettelegging av barns oppvekstmiljø, dvs hjem, barnehage, skole og fritid
 • Bidra til igangsetting av individuelle planer og ansvarsgrupper for å ivareta behov hos den enkelte og familien, der det er behov for langvarige og koordinerte helsetjenester fra flere tjenesteytere
 • Fysioterapitjenesten foretar helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unge i kommunen:
 • Oppvekstteam på helsestasjonen, i barnehager og skoler
 • Råd og veiledning om motorisk utvikling i barselgrupper, 4 mnd individuelt og 10mnd gruppe med helsesykepleier
 • Foreldremøter i barnehager og skoler
 • Foreldreveiledning på helsestasjonen via Circle of Security (COS-kurs)

Fysioterapeutene jobber familiesentrert og samarbeider i tillegg nært med  fastleger, helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnehage, skole, KPPT, NAV og spesialisthelsetjenesten.

Pris
Fysioterapi for barn er gratis.

 

Fysioterapi til voksne 18+

Tilholdssted: Hovedkontor på Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse.
Tlf fysioterapitjenesten: 469 26 111.

Kontaktpersoner:
Spesialfysioterapeut i geriatri Anniken Johansen tlf: 409 21 228
Fysioterapeut Ann Elisabet Juvet tlf: 469 26 187
Turnusfysioterapeut tlf: 917 67 333

Målet for tjenesten er å ivareta den enkelte brukers behov for fysioterapi før, etter og i stedet for sykehusinnleggelse. Tjenestetilbudet er basert på en faglig vurdering med prioriteringsnøkkel. Det fattes ikke vedtak om tjenesten. Tilbudets innhold og omfang, dvs.
antall konsultasjoner / behandlinger og hyppighet er basert på en faglig vurdering foretatt av den enkelte fysioterapeut. I samarbeid med bruker(deg) iverksettes det tiltak tilpasset dine behov.

Fysioterapi på korttidsavdeling og langtidsavdeling

Korttidsavdeling
Tilholdssted: Hole bo- og rehabiliteringssenter, Rudsødegårdsveien 22, 3531 Krokkleiva.
Tlf fysioterapitjenesten: 469 26 111 (helseavdelingen).

Kontaktpersoner:
Spesialfysioterapeut i geriatri Anniken Johansen tlf: 409 21 228
Turnusfysioterapeut tlf: 917 67 333

Døgnrehabilitering er organisert under avdeling for pleie, rehabilitering og omsorg. Korttidstunet har 10 plasser. Det gis, ut i fra behov, et tverrfaglig tilbud fra sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut og tilsynslege.

Rehabiliteringstilbudet er for personer over 18 år, med ulike former for funksjonssvikt. Døgnrehabilitering skal bidra til at brukeren oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.
Målet er å igangsette tiltak som tar sikte på å bistå den enkelte til størst mulig grad å klare seg selv og fungere sammen med andre.

Tilbudet blir gitt til personer som bor i Hole kommune og som på grunn av ulike utfordringer  har behov for intensiv, tverrfaglig, målrettet og tidsavgrenset rehabilitering, oppfølging etter sykdom, skade eller som et løft for å kunne fungere bedre fysisk, psykisk og sosialt.

Langtidsavdeling
Tilholdssted: Hole bo- og rehabiliteringssenter, Rudsødegårdsveien 22, 3531 Krokkleiva.
Tlf fysioterapitjenesten: 469 26 111.

Kontaktpersoner:
Spesialfysioterapeut i geriatri Anniken Johansen tlf: 409 21 228
Turnusfysioterapeut tlf: 917 67 333

Pasienter ved langtidsavdelingen på Hole bo- og rehabiliteringssenter henvises av tilsynslege ved behov, for oppfølging av fysioterapeut. Oppfølging inntil 2 x pr uke etter vurdering av den enkelte fysioterapeut.

Hjemmefysioterapi

Tilholdssted: Hovedkontor på Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse.
Tlf fysioterapitjenesten: 469 26 111.

Kontaktpersoner:
Fysioterapeut Ann Elisabet Juvet tlf: 469 26 187
Spesialfysioterapeut i geriatri Anniken Johansen tlf: 409 21 228

Tjenesten er rettet til brukere som bor hjemme og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på de fysikalske instituttene i Hole kommune. Behov for hjemmefysioterapi vurderes individuelt.

Hverdagsrehabilitering

Tilholdssted: Hole bo- og rehabiliteringssenter, Rudsødegårdsveien 22, 3531 Krokkleiva.

Kontaktpersoner:
Fysioterapeut Ann Elisabet Juvet tlf: 469 26 187.
Ergoterapeut Hanne Skjervum tlf: 976 46 181.

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til innbyggere i Hole kommune over 18 år som har opplevd og/eller har økt risiko for funksjonsfall. Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering i eget hjem.
Den starter med spørsmålet "Hva er viktig i ditt liv?" For mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter. Du får hver dag i ca. 4 uker hjelp til å nå egne mål.
Du er selv aktivt med i planlegging og gjennomføring av tiltak for å nå dine egne mål. Teamet som bistår deg i å nå målene dine er tverrfaglig, bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmesykepleie.

Forebyggende hjemmebesøk

Tilholdssted: Hole bo- og rehabiliteringssenter, Rudsødegårdsveien 22, 3531 Krokkleiva.

Kontaktpersoner:
Fysioterapeut Ann Elisabet Juvet tlf: 469 26 187.
Ergoterapeut Hanne Skjervum tlf: 976 46 181.

Målgruppen er hjemmeboende seniorer som ikke mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Formålet er å støtte og forebygge slik at eldre innbyggere i kommunen skal leve et godt og selvstendig liv.
 

 

Hole Fysioterapi (privatpraktiserende fysioterapeuter)

Hole fysioterapi er privatpraktiserende fysioterapeuter som mottar kommunalt driftstilskudd.

HOLE FYSIOTERAPI
Vik Torg 3530 Røyse
Telefon 32 15 98 20
Åpningstider: 07.30-16.30

Fysioterapeut og Manuell terapeut: Alexander Jacobsen, primærkontak. I tillegg Liv Bæra Grøtnes.
Psykomotorisk fysioterapi: Eva Veronika Smeby

Pasienter som behandles av en avtalefysioterapeut, trenger ikke henvisning fra lege eller annen behandler for å få trygderefusjon.

Barn under 16 år og voksne med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandel.
Informasjon om gjeldende egenandeler finner du her

Pris egenandeler 2020
Pris egenandel videokonsultasjon 2020

Les mer på Hole fysioterapis nettside

 

Gruppetilbud til barn og voksne som ledes av fysioterapitjenesten

For barn:

Helsestasjonen, Herredshuset:

 • Barselgruppe: Hverdagsliv og motorikk, kvinnehelse sammen med helsesykepleier
 • 4mnd individuelt, motorisk vurdering
 • 10mnd gruppe sammen med helsesykepleier: Hverdagsliv og motorikk, sikkerhet i hjemmet

For voksne:
Styrke- og balansegruppe på Vikstunet tirsdager kl. 12.15-13.00.

Tilbudene er gratis.

                 

Hjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler over en kortere periode kan du låne hjelpemidler fra det kommunale hjelpemiddellageret. Hjelpemiddellageret er ikke bemannet, men du kan kontakte fysio eller ergoterapitjenesten for å avtale henting/levering av hjelpemidler.
Hjelpemidlene lånes ut i 3 måneder av gangen. Har du varig behov for hjelpemidler (over 2 år)  kan du få hjelp av en ergoterapeut eller fysioterapeut til å søke om hjelpemidler fra NAV.
Fysioterapitjenesten vurderer, søker og tilpasser hjelpemidler til barn og unge 0-18 år. Ergoterapeutene vurderer, søker og tilpasser hjelpemidler til innbyggere over 18 år.

Hole kommune forventer at bruker av hjelpemidlet (ene) blir tatt godt vare på og leveres tilbake rengjort og til avtalt tid. Skader på hjelpemiddelet (ene) som skyldes bruk utover normal slitasje og elde, må erstattes av lånetaker.

Kontaktpersoner hjelpemidler barn (0-18 år):

 • Barnefysioterapeut Nina Bakken Jakobsen tlf. 469 26 111
 • Fysioterapeut Lena Søreide Lijkendijk tlf: 469 26 111
 • Barnefysioterapeut, spesialfysioterapeut i Rehabilitering Martine Magnussen tlf: 477 19 264

Kontaktpersoner hjelpemidler voksne (18+):

 • Ergoterapeut Ann Kristin Solli Pedersen tlf: 409 12 772
 • Ergoterapeut Hanne Skjervum  tlf: 976 46 181
 • Ergoterapeut Hege Bakke tlf: 909 30 424

Kontaktinformasjon

Telefontid: 08.00-15.15 (man-tor), 08.00-15.00 (fre).

Linda Skutberg, tjenesteleder helse,  tlf. 938 11 869
Ledende fysioterapeut: Martine Magnussen tlf: 477 19 264
Felles telefonnummer helseavdelingen Hole kommune, tlf: 469 26 111.

Fysioterapi for barn:
Barnefysioterapeut Nina Bakken Jakobsen tlf. 469 26 111
Fysioterapeut Lena Søreide Lijkendijk tlf: 46 92 61 11
Barnefysioterapeut, spesialfysioterapeut i Rehabilitering  Martine Magnussen tlf: 477 19 264

Fysioterapi for voksne:
Spesialfysioterapeut i geriatri Anniken Johansen tlf: 409 21 228
Fysioterapeut Ann Elisabet Juvet tlf: 469 26 187
Turnusfysioterapeut tlf: 917 67 333

Har du behov for fysioterapi, er over 18 år og i stand til å komme deg ut av egen bolig, kontakter du:
Hole fysioterapi, Vik Torg 3530 Røyse. Tlf: 32 15 98 20 (07.30-16.30). Dersom du har behov for transport, spør etter pasientreiser.

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss