Nasjonale føringer for smittevern

Hole kommune følger nasjonale retningslinjer for smittevern som ble presentert av regjeringen 20. april med følgende føringer for åpning av skolene:

  • Syke personer skal ikke være i skolen/SFO
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Holeskolen har utarbeidet rutiner som skal følges for åpning av våre grunnskoler og SFO. Disse er i hovedsak som under.

Slik blir rutinene i skolen/SFO

Åpningstid
SFO har morgenåpent bare for barn med foreldre i samfunnskritiske yrker, de må gi beskjed til skolen. Oppmøte på skolen for elevene er:

  • Røyse skole: 7.50 – 8.00
  • Sundvollen oppvekstsenter: 8.00 – 8.15
  • Vik skole: 8.00 – 8.15

Elevene møter på anviste plasser, ansatte møter ute. Dersom noen kommer tidligere med buss, gi beskjed til skolen.

SFO stenger kl. 16.00, de som har samfunnskritiske yrker og må ha plass til kl. 16.30 , må gi beskjed om dette til skolen. Bekreftelse fra arbeidsgiver må legges ved.

Faste grupperinger (Kohorter)
Skolene/SFO vil dele elevene inn i faste grupper og ansatte tilknyttet disse. En gruppe kan for eksempel være skolens normale klasseinndeling, men de fleste vil bli delt i mindre grupper. Den faste sammensetningen av gruppen er det viktigste smitteverntiltaket. Disse gruppene skal i størst mulig grad være fast fordelt på sine rom i skole/SFO.

Friminutt
Skolene må legge til rette for at smittevernrådene for skole og SFO også følges i friminutt og aktiviteter. Dette kan innebære friminutt til ulike tidspunkt for de ulike gruppene.

Garderobesituasjon
Skolene må legge til rette for at smittevernrådene for skole og SFO også følges i garderobesituasjonen. Dette kan innebære at ansatte følger elevene puljevis i garderoben. Vi henstiller til at alle elever bruker klær som kan vaskes på høy temperatur daglig og har rene klær fra morgenen av (for yttertøy vil det være noe unntak).

Matpakke på skolen og SFO
Alle elever må ha spist frokost før de kommer til skole og SFO. Alle elever må ha med egen matpakke til skole og SFO. Matpenger vil ikke faktureres så lenge matpakkeordningen gjelder.

Uteskole/uteaktiviteter
I den grad det er mulig kan det legges opp til uteskole/uteaktiviteter deler av dagen. Utforming av lokalet kan være av betydning for hvor mange elever og ansatte som kan være til stede i samme rom. For å unngå for tett kontakt mellom gruppene, kan det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig.

Levering og henting av elever
Ansatte i skole/SFO skal ta imot elever og foresatte ute. Dette for å unngå at for mange personer skal samles inne i lokalene. Skolen vil informere elever og foresatte om hvor de skal møte opp. Foreldre får ikke følge inn i skolelokalene.

God og hyppig håndvask
De viktigste tiltakene for å hindre smitte, er god og hyppig håndvask. Alle ansatte og elever må vaske hender før de reiser hjemmefra, når de kommer på skole/SFO, før og etter måltid, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, når de går inn og ut av skolebygningen og ved synlig skitne hender i henhold til rutiner for håndvask i nasjonal veileder. Skole/SFO vil ha tilgjengelig alkoholholdige desinfiseringsmidler til bruk der ikke vask med såpe og vann er mulig, f.eks på tur.

Tilrettelegger læringsmiljøet
Læringsmiljøet inne og ute må tilrettelegges slik at nødvendige og realistiske smittevernhensyn ivaretas. Noe undervisningsmateriell og leker må ryddes bort, særlig materiell som er vanskelig å rengjøre.

Forsterket renhold
Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte. Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder. Felles undervisningsmateriell som PCer tørkes av etter bruk. Elevene bør ta med skrivesaker selv slik at vi unngår at flere tar på de samme pennene/blyantene. Leker i SFO må vaskes daglig. Der dette ikke er mulig må disse lekene ryddes vekk.

Elever med luftveisplager skal ikke være på skolen
Elever og ansatte som har luftveisplager, eller er syke skal ikke være i skole/SFO (gjelder ikke pollenallergi, si fra til skolen om det.) Ved symptomer skal elevene sendes hjem eller hentes så raskt det lar seg gjøre, og være hjemme til de har vært symptomfri ett døgn. Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO, men de må følge skolens retningslinjer for levering og henting.

Skoleskyss
Skolebussene går som vanlig. Det skal likevel holdes avstand, sitte på annen hvert sete. Det er Vy som har ansvaret for dette. Vi oppfordrer flest mulig til å kjøre elevene til skolen framfor å bruke skolebuss, dersom dere har mulighet.
 

Skolens samfunnsrolle
Skolen har en avgjørende rolle for barns læring, mestring og trivsel. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Dere skal være trygge på at det er forsvarlig at barna kommer tilbake.

Vi har likevel forståelse for at noen av foresatte kan være bekymret. Vi håper at dialog og god informasjon kan bidra til at flere føler seg tryggere.

Ytterligere informasjon og detaljer får foreldre og foresatte direkte fra sin skole.

 

Nå åpner skolen igjen! from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.