Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) har tatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden: Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik den 22.06.2020. Prøvene viser lave verdier på blågrønnalger og det ble ikke påvist toksiner av typen microcystin ved noen av badeplassene.

Det var også veldig lite gullalger av typen Uroglenopsis americana i prøvene fra badeplassene. Denne algen ble påvist i store mengder ved prøvetaking i Steinsfjorden i forrige uke. Prøvene er tatt inne ved land og er ikke representative for forholdene ute i de dypere områdene av fjorden.