LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem
årsregnskap 2016

Godt regnskapsresultat i Hole

Hole fikk i 2016 et netto driftsresultat på 37.9 mill. kr. Det tilsvarer 8 % av driftsinntektene. Dette er en betydelig forbedring i forhold til 2015 hvor driftsresultatet var et underskudd på 19,3 mill. kroner.

Kommunen hadde pr 31.12. 2015 et akkumulert underskudd på  44,2  mill. kr.  Kommunestyret har bestemt at 14 mill. kroner av driftsresultatet i 2016 skal brukes til å dekke deler av dette underskuddet.  Av netto driftsresultat går dessuten 4,1 mill. kr til å dekke pålagte avsetninger. Resterende overskudd er da på 19,8 mill. kr.

Disponering av overskuddet
Det er kommunestyret  som vedtar årsregnskapet, og hvordan nettooverskuddet på 19,8 mill. kr skal disponeres.  Som ROBEK-kommune forutsettes det  at Hole bruker overskuddet til å nedbetale gjeld. Det positive resultatet betyr at kommunen kan redusere underskuddet raskere enn opprinnelig planlagt. Målet er å ha nedbetalt hele underskuddet i 2018, for så å starte arbeidet med å bygge opp igjen buffere.

Økning i skatteinntektene
I forhold til 2015 har skatteinntektene økt betydelig. Inntektene er nå på et mer normalt nivå  etter to år med store etteroppgjør. Økningen i skatteinntektene fra 2015 til 2016 er på hele 67,4 mill. kr eller 46 %.

Innføring av eiendomsskatt har styrket inntektssiden med 13,1 mill. kr i 2016 sammenlignet med 2015.

Rådmann Torger Ødegaard er meget fornøyd med det økonomiske resultatet, og roser de ansatte for lojalitet i krevende tider og god økonomistyring. Han sier at "resultatet gjenspeiler tydelige politiske prioriteringer, god planlegging og omstillingsevne i tjenesteområdene".


Driftsregnskapet og budsjettet
Tjenesteområdene har samlet brukt 12,6 millioner kroner mindre enn budsjett i 2016.  Flere tjenesteområder har betydelig lavere utgifter i forhold til budsjett. Prognosene i starten på året viste at det kunne bli utfordrende å holde kostnadsrammene fordi tjenestebehovet økte mer enn budsjettert.

Lavere pensjonskostnader og rimeligere lønnsoppgjør bidrar også positivt.

Skatteinntektene og kommunens øvrige inntekter utgjør 7,2 mill. kr av overskuddet. Høyere skatteinntekter gjelder generelt for landets kommuner.  Det meste av veksten skyldes tilpasninger til skattereformen i 2016. Men det er viktig å være klar over at effekten av skattereformen ikke forventes å påvirke skatteinntektene tilsvarende i 2017 og fremover.

Vekst og befolkningsutvikling
Hole venter  befolkningsvekst i årene som kommer som følge av statlige satsinger på vei og bane gjennom kommunen.  Samtidig øker andelen innbyggere over 80 år. Kommunen har dermed store investeringsbehov i tiden fremover. Utgiftene må reduseres på andre områder hvis vi skal klare å håndtere nye lån, og samtidig tilby innbyggerne et tilfredsstillende tjenestetilbud. Kommunen fortsetter derfor arbeidet for å få en bærekraftig økonomi.

Videre behandling
Årsregnskapet er overlevert revisjonen. Regnskapet skal etter planen behandles i formannskapet 26. april  og i kommunestyret 15. mai.

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss