LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Godt regnskapsresultat i Hole

18. februar 2019 (kl. 18:05)

Rådmannen har lagt frem foreløpige regnskapstall for 2018. Hole kommune fikk et netto driftsresultat på 18,2 mill. kroner i fjor. Det tilsvarer 3 % av driftsinntektene som er godt over anbefalt driftsmargin for kommuner. Regnskapet viser et overskudd på 9,9 mill. kroner.

Kommunestyret skal behandle regnskapet i mai, og vil da vedta hvordan overskuddet skal disponeres.

Lavere skatteinntekter enn i 2017
Holes skatteinntekter i 2018 ble totalt 231,7 mill. kroner. Det tilsvarer 110,5 % av landsgjennomsnittet før skatteutjevningen (omfordeling av skatteinntektene mellom kommunene), og 103 % etter skatteutjevningen.

Skatteinntektene i 2018 er 2,4 millioner kr. lavere enn i 2017 og utgjør en nedgang på 1,1 %.

På landsbasis har kommunenes skatteinntekter hatt en vekst på 3,8 %.

Eiendomsskatten i Hole har i 2018 styrket inntektene med 14,7 mill. kroner.

Driftsregnskapet og budsjettet
Tjenesteområdene har samlet brukt 4,5 mill. kr. mer enn budsjettert i 2018. Årsaken til dette er uforutsette utgifter for å gi gode tjenester til ulike omsorgsgrupper med sammensatte helseutfordringer. Et varslet etteroppgjør fra Skatteetaten for momskompensasjon til Ringeriksbadet IKS er utgiftsført i kommunens regnskap med 5,7 mill. kroner. Korrigert for dette har tjenesteområdene samlet brukt 1,2 mill. kroner mindre enn budsjettert.

Styrke disposisjonsfondet  - økonomisk handlingsrom
Etter at overskuddet fra 2017 på 22,3 mill. kr. er disponert i regnskapet for 2018, er det totalt satt av 32,1 mill. kr. til disposisjonsfond i 2018.

Kommunen har som mål at disposisjonsfondet skal være på 10 % av driftsinntektene for å skape et godt økonomisk handlingsrom til å opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet. Dette ville tilsvart ca. 52 mill. kroner på disposisjonsfondet innen utgangen av desember 2018. Kommunen har hittil opparbeidet totalt 34,8 mill. kr.
I 2019 er målet å sette av ytterligere 5 mill. kr. til disposisjonsfondet.

Roser de ansatte
Rådmann Torger Ødegaard er godt fornøyd med det økonomiske resultatet.

- I en hverdag som er både travel og med relativt stramme rammer så gjør våre ansatte en solid innsats for å gi gode tjenester. Dette gjør Hole til en god kommune å bo og leve i for de aller fleste, sier Ødegaard.

Sikre velferden – behov for investeringer
Rådmannen peker på at i tiden fremover må kommunen bruke handlingsrommet den har opparbeidet på en forsvarlig måte for å sikre velferden. - Vi må opprettholde god økonomistyring og styrke egenkapitalen for å møte behovet for investeringer. Innen kort tid har vi blant annet behov for en ny og utvidet ungdomsskole.  Kapasiteten på sykehjemmet og i omsorgsboligene må økes og fornyes i tråd med forventet «eldrebølge». Dette er investeringer som må lånefinansieres, sier Ødegaard.

Videre behandling av regnskapet
Årsregnskapet er overlevert til revisjonen. Revisjonen har frist til den 15. april med å revidere regnskapet. Deretter skal regnskapet etter planen behandles i kontrollutvalget 9. mai, formannskapet 15. mai og i kommunestyret 27. mai. 

 

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss