Nivået i arkitektkonkurransen var svært høyt, og samtlige forslag ble vurdert som relevante, helhetlige og gjennomførbare. Den gjennomgående høye innsatsfaktoren gjorde juryarbeidet vanskelig. Trippel Eiendom AS har fasilitert prosessen og ledet juryarbeidet. Nå er det konkludert med at konseptet PULS! - levert av arkitektkontoret A-LAB - danner det beste grunnlaget i den videre prosessen med å utvikle det tradisjonsrike området.

Helgelandsmoen Næringspark skal omskapes fra dagens bilbaserte næringspark til fremtidsrettet, opplevelsesrik og klimavennlig ”landsbysentrum” med hovedfokus på utvikling av bærekraftige næringer, aktiviteter og tilbud innen blant annet helse, idrett og fritid samt lokalmat.

Den nedlagte militærleiren ble i 2004 kjøpt av syv lokale investorer, deriblant XPND, som senere stiftet Helgelandsmoen Næringspark AS. I januar 2019 kjøpte XPND ut de øvrige eierne, som et naturlig ledd i videre utvikling av parken. Motivasjonen var et stort lokalpatriotisk hjerte og tydelige visjoner om det enorme potensialet som lå i næringsparken og Ringeriksregionen i sin helhet.

”Nye” Helgelandsmoen Næringspark skal nå utvikles i tråd med eksisterende kvaliteter, identitetsskapende elementer og respekt for områdets historiske identitet og naturomgivelser. Næringsparken inneholder i dag ca. 50 bedrifter som til sammen sysselsetter ca. 300 personer. Målsetningen er at dette skal dobles. PULS! viser hvordan de ulike næringene kan forsterkes, og hvorledes det kan skapes interaksjon mellom ulike brukergrupper. Forslaget skal skape liv i parken gjennom døgnet og de forskjellige årstider, med det klare mål å bygge en attraktiv destinasjon.

- A-LAB så potensialet og mulighetene som dette unike området har å by på. Vi har nå en overordnet strategi som vil være viktig når vi går over i en planprosess som skal lede oss inn på det endelige sporet, sier Morten Pettersen, daglig leder i XPND. - Vi var imponert over det grundige og strategiske grunnlaget som var lagt ned, før man i hele tatt begynte å jobbe med det endelige resultat. Dette er en måte å jobbe på som vi i XPND verdsetter og er kjent med fra tidligere prosjekter, fremholder Pettersen.

Området innehar historiske og ”grønne” verdier. Varierte naturopplevelser på land og vann, kunst- og kulturseverdigheter samt aktivitetstilbud gjør at stedet allerede er attraktivt. Dette skal nå ytterligere forsterkes slik at området blir funksjonelt og attraktivt for beboere, næringsdrivende og tilreisende. Intensjonen er å skape et sammenhengende område med et variert innhold inndelt i emnesoner, med en effektiv infrastruktur. ”Grønn mobilitet” vil sørge for at myke trafikanter tas hensyn til på lik linje med kjøretrafikk.  Gågate, torg og møteplasser skal sørge for et inkluderende miljø og skape interaksjon mellom ulike brukergrupper – næringsdrivende, lokale beboere, lokalt ansatte, helsereisende, konferansegjester, friluftsinteresserte, matinteresserte og barnefamilier. 

- Den grundige innsiktsjobben som ble utført, var helt nødvendig. Vi lærte enormt mye av å sette oss inn i alle aspekter rundt dette fantastiske området, med så mange og varierte kvaliteter, forteller Espen Veiby, arkitekt, interiørarkitekt og associate partner i A-LAB. – En side ved dette prosjektet som har vært spesielt inspirerende for oss, er at oppdragsgiver er så visjonær i det å skape et sted for rekreasjon og helsebringende aktiviteter, både for lokalbefolkningen og tilreisende. Det at de er så opptatt av det menneskelige aspektet ved prosjektet,at man skaper ulike aktiviteter for mange ulike typer brukere, mener vi er like viktig som alt det som handler om miljømessig bærekraft her. 

- Dette er et kjempespennende prosjekt, og Helgelandsmoen er et satsingsområde i Hole, så dette applauderer vi, sier ordfører Syver Leivestad.

 Fredag 27. mars i år vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet endelig den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og nye E16 - dessverre, uten kryss på Helgelandsmoen. – Vi hadde et håp om at reguleringsplanen hadde tilgodesett Hole kommune med et kryss på Helgelandsmoen. Det ville selvsagt også vært veldig positivt for den videre utvikling av Helgelandsmoen Næringspark, mener Pettersen. - Løsningen som A-LAB har presentert, er en løsning som lever uten kryss. Det er jo imidlertid ingen tvil om at området og antall nye arbeidsplasser vil se helt annerledes ut dersom krysset skulle komme. Med de konkrete planene som foreligger for Helgelandsmoen Næringspark (PULS! og OBOS Block Watnes 130 regulerte boliger) samt store utbyggingsplaner på tilgrensede områder, så fortjener virkelig Helgelandsmoen en av- og påkjøring til nye E16.