Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Høring av fem nye veinavn - eksisterende veier på Krokskogen

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

På møtet i Navneutvalget 12.04.2021, sak N-019/21, ble det vedtatt å sende følgende forslag til adressefastsettende navn, for fem eksisterende veier på Krokskogen, ut på høring:

Vei 1 – Leikemyrveien

Vei 2 – Kallebråtaåsen

Vei 3 – Myrseterveien

Vei 4 – Brennåsveien

Vei 5 – Dammyrdalsveien

Alle veinavnene har utgangspunkt i stedsnavn som veien fører til, eller passerer.

Vi informerer om at veinavnet for vei nr. 1 er identisk med det veinavnet som er på Hole kommunes adressekart, som ble utgitt i januar 2000. Veiene 2-5 er navnløse på dette adressekartet.

Vi informerer også om at vei nr. 5 ikke stopper i Hole kommune slik kommunens kart viser, men går gjennom Bærum kommune og inn i Oslo kommune. Der heter denne veien «Dammyrdalsveien», og det er derfor naturlig at dette veinavnet blir det samme i alle tre kommunene.

Det vedlagte kartutsnittet viser de omtalte veiene.

Dersom du har et annet navneforslag som du ønsker fremmet, skal dette være skriftlig og begrunnet.

Eventuelt navneforslag skal være Hole kommune i hende innen fredag 25.05.2021, og sendes til: Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 RØYSE,
eller på e-post: til postmottak@hole.kommune.no.  Merk mailen/brevet med saksnr. 21/464, og skriv tydelig hvilke veier du ønsker å gi innspill til.


Videre saksgang
Når høringsfristen er ute, legges saken på nytt fram for Navneutvalget. Med bakgrunn i egne forslag, samt eventuelle innkomne forslag, behandles saken.
Navneutvalgets innstilling om veinavn oversendes Kartverket og Stedsnavntjenesten i Språkrådet, for anbefalt skrivemåte. Etter at kommunen har fått tilrådning om skrivemåte sendes saken så over til Plan- og miljøutvalget, som fatter endelig vedtak om veinavn.

Vedtaket kunngjøres deretter på Hole kommunes hjemmeside. Når klagefristen etter kunngjøring har gått ut, og eventuelle klager er behandlet, tildeles adressenummer.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss