Om valg av veinavnet

Veien går ved elva Lomma fra Guriby i Bærum kommune til Tverrelva (kryss Fjellseterveien og Retthellaveien). Strekningen innenfor Bærum kommune heter i dag Guribysagveien.

Navneutvalget har tidligere foreslått at strekningen fra Guribysaga til Tverrelva skal hete AT-veien, da store deler av den ble bygget av Arbeidstjenesten (AT) i krigsårene 1943-1944. Dette navnet var på høring 13.06-13.08.2021.

På bakgrunn av høringsuttalelser, samt vedtak fra Bærum kommune foreslår Navneutvalget i Hole kommune at veien også i Hole kommune skal hete Guribysagveien. Dette for å sikre samordning mellom kommunene som gjør det lettere å orientere seg på Krokskogen. Navneutvalget vurderer at veinavnet Guribysagveien er i tråd med navngivningsprinsipper for stedsnavn og adressenavn.

Bærum kommune har i møte 20.01.2022 vedtatt at veien skal helte Guribysagveien innenfor kommunens grenser. Navneutvalget foreslår på bakgrunn av dette, og tidligere forslag følgende avgrensning:

  • Guribysagveien starter ved Guriby i Bærum kommune, som i dag.
  • Guribysagveien slutter når det treffer krysset Fjellseterveien og Retthellaveien i Hole kommune.

Gi ditt innspill til navneforslaget

Dersom du har andre navneforslag som du ønsker fremmet, skal dette være skriftlig og begrunnet.

Eventuelle navneforslag skal være Hole kommune i hende innen tirsdag 18.10.2022, og sendes til:

Hole kommune v/Mathea Nybakke, Viksveien 30, 3530 RØYSE,

Eller på epost til: postmottak@hole.kommune.no 

Merk e-post/brev med «Forslag til veinavn Guribysagveien».

Videre saksgang

Høring av veinavn sendes også til Språkrådet og Kartverket for tilråding om anbefalt skrivemåte. Når høringsfristen er ute, legges saken på nytt frem for Navneutvalget. Med bakgrunn i innkomne forslag og tilrådinger gjør Navneutvalget en ny vurdering. Saken oversendes deretter Plan- og miljøutvalget, som fatter endelig vedtak om veinavn.

Vedtaket kunngjøres på våre hjemmesider. Når klagefristen etter kunngjøring har gått ut, og eventuelle klager er behandlet, tildeles adressenummer.

Kart

Kart med veistrekningen, start og sluttpunkt finner du her.